ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานปลายทาง 

1. ขอบเขตของข้อตกลง

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานปลายทางฉบับนี้ (“ข้อตกลง“) ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่าง Casambi Technologies Oy ซึ่งจัดตั้งและคงอยู่ภายใต้กฎหมายของฟินแลนด์ โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland (เลขประจำตัวธุรกิจ 2418753-5 เรียกว่า “Casambi” หรือ “เรา“) และผู้ใช้งานปลายทาง (“ผู้ใช้งาน” หรือ “คุณ”) เกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi (ตามที่ระบุด้านล่าง) ซึ่งให้บริการโดย Casambi และใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการมือถือ iOS และ Android ใน App Store และ Google play

เมื่อยอมรับข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi หรือติดตั้งหรือใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแสดงว่า คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ตามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Casambi และแอปพลิเคชัน Casambi และยอมรับที่จะมีผลผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลกับการใช้งานใดๆ ของแอปพลิเคชัน Casambi หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึง ใช้งาน และ/หรือติดตั้งแอปพลิเคชัน Casambi ได้

ผู้ใช้งานรับทราบว่า ข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง Casambi และผู้ใช้งานเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับ Apple Inc. หรือบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “Apple“) และ Casambi เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแอปพลิเคชัน Casambi สำหรับ iOS รวมถึงเนื้อหาในนั้นตามที่กำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ใช่ Apple ผู้ใช้งานยอมรับว่า Apple เป็นผู้รับผลประโยชน์ภายนอกของข้อตกลง และเมื่อผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงแล้ว Apple พึงมีสิทธิ์ (และจะถือว่ายอมรับสิทธิ์) ที่จะบังคับใช้ข้อตกลงต่อผู้ใช้งานในฐานะผู้รับผลประโยชน์ภายนอกดังกล่าว

นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังยอมรับด้วยว่า Google Ireland Limited หรือบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “Google“) ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหรือมีความรับผิดใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

2. คำจำกัดความ

แอปพลิเคชัน Casambi” หมายถึง แอปพลิเคชันมือถือที่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่ Casambi ให้บริการอันเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งมีให้สำหรับดาวน์โหลดและติดตั้งจากเว็บหรือร้านค้าแอปพลิเคชัน เช่น App Store และ Google Play โดยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ส่องสว่างที่รองรับ Casambi

เทคโนโลยี Casambi” หมายถึง แอปพลิเคชัน Casambi, การบริการ และส่วนประกอบอื่นๆ และสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันทางเทคนิคมีกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์ของ Casambi รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริการในแอปพลิเคชัน, การบริการในระบบคลาวด์, โซลูชัน IoT ของ Casambi และชิ้นส่วนและส่วนประกอบใดๆ ดังกล่าว

บริการ” หมายถึง การบริการที่ Casambi ให้บริการแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Casambi รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฟังก์ชันการควบคุมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานรักษาและควบคุมอุปกรณ์ส่องสว่างที่รองรับ Casambi ได้ ยกเว้นมีการระบุเป็นอย่างอื่น แอปพลิเคชันและการบริการของ Casambi ในที่นี้จะรวมเรียกว่า “แอปพลิเคชัน Casambi”

เนื้อหาของผู้ใช้งาน” หมายถึง วัสดุ ข้อมูล สาระ หรือเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้และใช้โดยหรือนำเข้าสู่แอปพลิเคชัน Casambi

3. เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi

การติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การรักษาและควบคุมอุปกรณ์ส่องสว่างที่รองรับ Casambi ผ่านแอปพลิเคชัน Casambi ตลอดจนการบริการอื่นๆ บางส่วนอาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ของคุณมีลักษณะเป็นส่วนตัว และคุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงและใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดทราบว่า คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานการบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Casambi ภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ

Casambi พึงไม่รับผิดในทุกกรณีจากการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างผิดกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีไม่ควรดาวน์โหลดหรือสร้างบัญชีผู้ใช้

Casambi ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณออกจากการบริการเมื่อใดก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อเราเชื่อว่า คุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้, เพิ่มเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมายลงในการบริการ หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อเราหรือผู้ใช้งานรายอื่นของการบริการ

Casambi มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ส่งต่อไม่ได้ เพิกถอนได้ และมอบสิทธิ์การใช้งานต่อไม่ได้ให้กับผู้ใช้ เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ที่ Casambi เสนอให้แก่ผู้ใช้งานเป็นครั้งคราว เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ โดยผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานยังรับทราบอีกว่า สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้แก่ผู้ใช้งานสำหรับแอปพลิเคชัน Casambi สำหรับ iOS ที่ดาวน์โหลดจาก App Store ของ Apple มีสิทธิ์การใช้งานแบบส่งต่อไม่ได้เพิ่มเติม เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi สำหรับ iOS ในผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือควบคุม และตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎการใช้งานที่กำหนดในเงื่อนไขการบริการของ App Store และข้อตกลงฉบับนี้

ผู้ใช้งานพึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาอุปกรณ์ ระบบเชื่อมต่อ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น

ผู้ใช้งานรับทราบว่า Casambi ไม่ได้ให้การบำรุงรักษาหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Casambi ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าแอปพลิเคชัน Casambi มีให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี หากกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุนใดๆ Casambi พึงมีข้อผูกพันในการบำรุงรักษาหรือการสนับสนุนดังกล่าวสำหรับแอปพลิเคชัน Casambi สำหรับ iOS และ/หรือแอปพลิเคชัน Casambi สำหรับ Android ไม่ใช่ Apple หรือ Google

Casambi พัฒนานาแอปพลิเคชัน Casambi อย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชัน Casambi รวมถึงฟังก์ชันการทำงานและคุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมด เราอาจดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน Casambi เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งเตือนคุณ โดยมีเงื่อนไขว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ลดทอนคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน Casambi ลงอย่างมาก หากเรานำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ลดทอนคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน Casambi ลงอย่างมาก เราจะแจ้งคุณล่วงหน้า คุณมีสิทธิ์ที่จะยุติการใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ได้ตลอดเวลา

4. ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณต้องใช้แอปพลิเคชัน Casambi ตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้อย่างเข้มงวด และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น คุณยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องขณะใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ด้วย ถ้ามี

ยกเว้นอนุญาตเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ เราจะไม่สามารถ (หรือไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใดๆ):

 1. หลบเลี่ยงหรือพยายามหลบเลี่ยงการควบคุมการใช้งานใดๆ หรือคุณสมบัติป้องกันการคัดลอกของเทคโนโลยี Casambi
 2. เจาะตรวจ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของเทคโนโลยี Casambi
 3. ใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi หรือเนื้อหาที่มีผ่านเทคโนโลยี Casambi ในลักษณะใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ขัดขวาง เป็นภาระมากเกินไป หรือทำให้เทคโนโลยี Casambi บกพร่อง
 4. ใช้การขุดเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ การดูด หรือการรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการสกัดข้อมูลที่คล้ายกัน
 5. ใช้บอตหรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อใช้งานเทคโนโลยี Casambi
 6. ใช้งาน คัดลอก ขาย ให้เช่า ถ่ายโอน ให้สิทธิ์การใช้งาน หรือมอบเทคโนโลยี Casambi และ/หรือเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้อื่น นอกเหนือจากที่คุณเข้าถึงได้ผ่านเทคโนโลยี Casambi ให้แก่ผู้อื่น ยกเว้นตามที่ระบุในที่นี้
 7. รบกวนการใช้งานและความสุขในการใช้งานเทคโนโลยี Casambi ของผู้ใช้งานอื่นๆ
 8. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนการแปลกลับ ถอดรหัส หรือพยายามหามาซึ่งซอร์ซโค้ดของเทคโนโลยี Casambi หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือส่วนใดๆ ดังกล่าว
 9. ใช้งานเทคโนโลยี Casambi ในการส่งการโฆษณา วัสดุการส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ การแข่งขัน ธุรกิจพีระมิด หรือการชักชวนหรือการส่งข้อความเป็นจำนวนมากในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
 10. เข้าถึงการบริการ โดยไม่ผ่านอินเทอร์เฟซที่มีในแอปพลิเคชัน Casambi อย่างชัดแจ้ง
 11. ใช้เทคโนโลยี Casambi โดยละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้
 12. ใช้เทคโนโลยี Casambi ในลักษณะที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เช่น โดยการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นในแอปพลิเคชัน Casambi
 13. ใช้เทคโนโลยี Casambi เพื่อวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่เหมาะสม หรือผิดจริยธรรม

หรือ

14. ใช้เทคโนโลยี Casambi เพื่อส่งวัสดุใดๆ ที่มีแอดแวร์ มัลแวร์ สปายแวร์ ไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาให้แทรกแซง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5. เนื้อหาและข้อมูลของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานอาจสร้างเนื้อหาของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ได้เป็นครั้งคราว ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ตนส่งเข้าสู่แอปพลิเคชัน Casambi รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้มาซึ่งสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการเพิ่มเนื้อหาลงในแอปพลิเคชัน Casambi เพื่อใช้งานตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ใช้งานพึงตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้ส่งไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกใดๆ หรือละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้ ห้ามเพิ่มเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ผิดกฎหมาย หยาบคาย คุกคาม หมิ่นประมาท ใส่ความ หรือที่ไม่เหมาะสมไปยังแอปพลิเคชัน Casambi

Casambi ไม่มีการตรวจคัดกรองหรือสอดส่องดูแลเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือ Casambi ไม่ได้มีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานอัปโหลดไปยังแอปพลิเคชัน Casambi

ในการนี้ ผู้ใช้งานมอบสิทธิ์ในการใช้งานและจัดเก็บเนื้อหาของผู้ใช้โดยเพิกถอนไม่ได้ ตลอดไป ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายโอน และส่งต่อได้ โดยเป็นเนื้อหาที่คุณส่งในทุกรูปแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและบริการอื่นใดของ Casambi โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือแจ้งเตือนคุณแต่อย่างใด

หากกฎหมายไม่ได้สั่งห้ามอย่างชัดเจน ในการนี้คุณขอสละสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ในเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณส่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้งานของ Casambi ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน Casambi ภายใต้กฎหมาย การให้สิทธิ์การใช้งานนี้แก่ Casambi และการสละสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ใดๆ ที่กล่าวถึงมาแล้วจะคงอยู่แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะถูกยกเลิกไป เรามีสิทธิที่จะลบเนื้อหาของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนและการใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ของคุณ เช่น รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลระบุตัวตน เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้เป็นครั้งคราว โดยดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา

ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่า การรวบรวมและการสร้างข้อมูลนิรนามและข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน การบริการของ Casambi และสินค้าและ/หรือบริการอื่นใด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี Casambi เป็นส่วนจำเป็นอย่างสำหรับ Casambi เพื่อให้เราพัฒนาแอปพลิเคชัน Casambi และเทคโนโลยี Casambi และเพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของเรา Casambi มีสิทธิ์ที่จะรวบรวมและสร้างข้อมูลนิรนามและสถิติจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนและการใช้งานแอปพลิเคชัน การบริการของ Casambi และสินค้าและ/หรือบริการอื่นใด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี Casambi สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ของข้อมูลที่รวบรวมและ/หรือสร้างขึ้นพึงเป็นของ Casambi แต่เพียงผู้เดียว

6. บริการและเนื้อหาภายนอก

แอปพลิเคชัน Casambi อาจมีลิงก์ไปยังบริการที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก และฟังก์ชันการทำงานและเนื้อหาบางอย่างในแอปพลิเคชัน Casambi อาจให้บริการโดยบุคคลภายนอก

ข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะแอปพลิเคชัน Casambi และการใช้งานดังกล่าวและบริการ ฟังก์ชันการทำงาน และเนื้อหาภายนอกที่เชื่อมโยงใดๆ และทั้งหมดเป็นการให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และคุ้มครองโดยเงื่อนไขการบริการหรือข้อตกลงหรือสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ

Casambi ไม่ยอมรับผิดใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานบริการและเนื้อหาภายนอกดังกล่าว ไม่ว่าจะมีการอ้างอิงโดยหรือพร้อมให้บริการในแอปพลิเคชัน Casambi หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้จะไม่เป็นการลดทอนข้อผูกพันใดๆ ต่อการชดเชยจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ดังที่ระบุในข้อที่ 7 ด้านล่าง

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบ สิทธิบัตร สิทธิในการปกป้องฐานข้อมูล ความลับทางการค้า ชื่อการค้า กรรมสิทธิ์ สิทธิการเป็นเจ้าของ โค้ดคอมพิวเตอร์ เอฟเฟกต์โสตทัศน์ งานศิลป์ เอฟเฟกต์เสียง ผลงานดนตรี ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ และการประยุกต์ใช้ การดัดแปลง และผลงานต่อเนื่องทั้งหมดดังกล่าวในหรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Casambi และข้อมูลที่สร้างโดยแอปพลิเคชัน Casambi หรือเทคโนโลยี Casambi หรือการใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi หรือเทคโนโลยี Casambi ของผู้ใช้ และทุกส่วนและสำเนาทั้งหมดดังกล่าว พึงคงเป็นของและเป็นทรัพย์สินของ Casambi และ/หรือของผู้ให้สิทธิ์การใช้งานแต่เพียงผู้เดียว

ยกเว้นว่ามีการระบุอย่างชัดแจ้ง ข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้มอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยี Casambi ให้แก่ผู้ใช้งาน และสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ขอสงวนไว้เป็นของ Casambi และ/หรือของผู้ให้สิทธิ์การใช้งาน แล้วแต่กรณีไป

ผู้ใช้งานอาจเลือกที่จะให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นๆ แก่ Casambi เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้งาน ฟังก์ชันการทำงาน และการใช้เทคโนโลยี Casambi (“ข้อเสนอแนะ“) ได้ แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ผู้ใช้งานแจ้งมาจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และผู้ใช้งานต้องมอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาด ถ่ายโอนไม่ได้ ทั่วโลก ถาวร เพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ Casambi เพื่อใช้งาน เปิดเผย คัดลอก เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้งาน ดัดแปลง ส่งต่อ หรือแจกจ่าง และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะที่แจ้งมา

เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ Apple ในการตรวจสอบ แก้ต่าง แก้ไข และบอกเลิกข้อเรียกร้องใด ๆ หากแอปพลิเคชัน Casambi สำหรับ iOS หรือการใช้งานของคุณละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกใด ๆ จนถึงขอบเขตที่เราต้องปฏิบัติตามเพื่อชดเชยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กฎหมายบังคับใช้

8. การรับประกันและข้อเรียกร้อง

ยกเว้นกำหนดอย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ แอปพลิเคชัน Casambi ให้บริการ “ตามสภาพ” และมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานพร้อมใช้งาน โดยไม่มีการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถในการค้าขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด

เราเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับประกันดังกล่าว ไม่ใช่ Apple หรือ Google โดยจะให้การรับประกันจนถึงขอบเขตที่มีการรับประกันใดๆ ตามกฎหมายที่ไม่สามารถบอกเลิกได้

เราเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่ Apple ในการแก้ไขข้อเรียกร้องใด ๆ ของผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับแอปพลิคชัน Casambi สำหรับ iOS หรือความครอบครองและ/หรือการใช้งานของแอปพลิคชัน Casambi สำหรับ iOS ของผู้ใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) ข้อเรียกร้องการรับผิดทางผลิตภัณฑ์, (ii) ข้อเรียกร้องใดๆ ที่ระบุว่าแอปพลิคชัน Casambi สำหรับ iOS ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่บังคับใช้ และ (iii) ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมายที่คล้ายกัน ข้อตกลงนี้ไม่ได้จำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อผู้ใช้งานนอกเหนือจากที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

ผู้ใช้งานแสดงและรับประกันว่า (i) ตนไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การห้ามสินค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดว่าเป็นประเทศที่ “สนับสนุนการก่อการร้าย” และ (ii) ตนมิได้มีรายชื่อเป็นบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

9. ข้อจำกัดความรับผิด

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลให้แอปพลิเคชัน Casambi ทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่โปรดทราบว่า แอปพลิเคชัน Casambi อาจถูกขัดจังหวะชั่วคราวหรือยุติการให้บริการถาวรเมื่อใดก็ได้ รวมถึงอาจมีข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้อง

เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขัดจังหวะ การระงับ ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องดังกล่าว หรือจากการที่คุณใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ใดๆ

ข้อนี้ไม่ได้จำกัดความรับผิดทางกฎหมายของ Casambi สำหรับข้อบกพร่องหรือความล่าช้าในแอปพลิเคชัน Casambi ที่มีต่อผู้ใช้งานผู้บริโภค หรือการเยียวยาตามกฎหมายของคุณตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ใดๆ

10. ระยะเวลาและการยกเลิก

ข้อตกลงฉบับนี้พึงมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันตราบเท่าที่ผู้ใช้งานยังคงใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi คุณสามารถหยุดใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ได้ตลอดเวลา โดยข้อตกลงฉบับนี้จะถูกยกเลิกทันทีเพื่อความสะดวก

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้มีเจตนาให้คงอยู่หลังจากยกเลิกหรือแม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้หมดอายุไปแล้ว

11. เบ็ดเตล็ด

เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้โดยการเผยแพร่ข้อตกลงฉบับแก้ไขทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน Casambi และโดยการแจ้งผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน Casambi ว่าข้อตกลงฉบับนี้มีการแก้ไข

ข้อตกลงฉบับแก้ไขพึงมีผลภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับการเผยแพร่

การใช้งานแอปพลิเคชัน Casambi ต่อไปหลังจากเผยแพร่ข้อตกลงฉบับแก้ไข แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ของข้อตกลงนี้

คุณไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบหมายข้อตกลงฉบับนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจถ่ายโอนหรือมอบหมายข้อตกลงฉบับนี้และสิทธิ์ของเราในที่นี้ (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์การใช้งาน) ให้แก่บริษัทในเครือของเรา หรือเป็นส่วนหนึ่งของการขายหรือการโอนธุรกิจหรือการควบรวมกิจการอื่นๆ

12. กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

ข้อตกลงฉบับนี้พึงได้รับการกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศฟินแลนด์ โดยไม่คำนึงถึงการเลือกใช้กฎหมาย

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้พึงอยู่ภายใต้การต่อรองกันฉันท์มิตรระหว่างผู้ใช้งานและ Casambi หากไม่สามารถสรุปการแก้ไขอย่างฉันท์มิตรได้ ข้อพิพาทพึงตัดสินโดยศาลเขตเมืองเอสโปเป็นที่แรก ในฐานะผู้บริโภคที่พำนักในสหภาพยุโรป คุณอาจส่งต่อข้อพิพาทให้กับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมธิการยุโรปได้ (โปรดดู http://ec.europa.eu/odr) ผู้บริโภคชาวฟินแลนด์อาจเริ่มการดำเนินคดีในศาลในเขตที่พักของตน หรือส่งต่อข้อพิพาทให้กับคณะกรรมการข้อพิพาทสำหรับผู้บริโภคแห่งฟินแลนด์ (โปรดดู kuluttajariita.fi) ก่อนการส่งต่อข้อพิพาทไปให้แก่คณะกรรมการข้อพิพาทสำหรับผู้บริโภคแห่งฟินแลนด์ ผู้บริโภคชาวฟินแลนด์ต้องติดต่อบริการที่ปรึกษาผู้บริโภคที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภคแห่งฟินแลนด์ (โปรดดู www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/)