CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CASAMBI

Chính sách bảo mật này áp dụng cho dữ liệu cá nhân được xử lý bởi Casambi Technologies Oy (“Casambi” hoặc “chúng tôi”) liên quan đến người dùng (“Người dùng” hoặc “bạn”) của trang web Casambi và các ứng dụng trực tuyến Casambi được sử dụng để điều khiển thiết bị chiếu sáng được hỗ trợ bởi Casambi (trang web và các ứng dụng dưới đây được gọi chung là “Dịch vụ”). Những Người dùng đó bao gồm người dùng cuối của ứng dụng, khách truy cập trang web cũng như cá nhân sử dụng Dịch vụ thay mặt cho các đối tác kinh doanh hoặc tổ chức khách hàng của chúng tôi. 

Mục đích của Chính sách Bảo mật này là cung cấp cho Người dùng thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo các nghĩa vụ thông tin được quy định tại Điều 13 và 14 của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu 2016/679 (GDPR). 

Chính sách Bảo mật này không đề cập đến cũng như chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư và thực hành xử lý dữ liệu của bất kỳ bên thứ ba nào. 

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật nếu được yêu cầu nhằm phản ánh những thay đổi trong thực hành xử lý dữ liệu hoặc những thứ khác. Phiên bản hiện tại có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi www.casambi.com. Chúng tôi sẽ không thực hiện các thay đổi đáng kể đối với Chính sách Quyền riêng tư này hoặc giảm quyền của Người dùng theo Chính sách Quyền riêng tư này mà không đưa ra thông báo về điều đó. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Tên: Casambi Technologies Oy 
Mã số doanh nghiệp: 2418753-5 
Địa chỉ nhận thư: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Phần Lan  
Liên hệ: info@casambi.com 
Trang web: Casambi.com 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ VÀ NGUỒN DỮ LIỆU 

Chúng tôi thu thập ba loại thông tin liên quan đến Người dùng: (i) dữ liệu tài khoản; (ii) dữ liệu đại diện doanh nghiệp và (ii) dữ liệu phân tích. 

Dữ liệu tài khoản được nhận trực tiếp từ Người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu tài khoản cũng có thể được cung cấp cho chúng tôi bởi công ty hoặc tổ chức mà bạn thay mặt để sử dụng Dịch vụ. 

Dữ liệu phân tích được thu thập tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ. Mặc dù chúng tôi thường không sử dụng dữ liệu phân tích để nhận diện cá nhân, nhưng đôi khi cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu phân tích hoặc từ sự kết hợp hay liên kết dữ liệu phân tích với dữ liệu tài khoản. Trong những trường hợp như vậy, dữ liệu phân tích cũng sẽ được coi là dữ liệu cá nhân theo pháp luật hiện hành và chúng tôi sẽ coi dữ liệu kết hợp là dữ liệu cá nhân và xử lý dữ liệu đó theo Chính sách Quyền riêng tư này. 

Casambi có thể xử lý các loại dữ liệu sau: 

Dữ liệu tài khoản: 

Dữ liệu phân tích

Dữ liệu đại diện doanh nghiệp: 

COOKIES VÀ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 

Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ Dữ liệu Phân tích và các thông tin khác khi Người dùng truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả cookie.  

Cookie là tập tin văn bản nhỏ được gửi và lưu trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận diện khách truy cập trang web của chúng tôi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ cũng như tạo thông tin tổng hợp về khách truy cập. Điều này giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình và phục vụ Người dùng tốt hơn. Cookie sẽ không gây hại cho thiết bị hoặc tập tin của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để điều chỉnh Dịch vụ và thông tin được chúng tôi cung cấp sao cho phù hợp với lợi ích cá nhân của Người dùng. 

Người dùng có thể cài đặt để trình duyệt web của họ từ chối cookie hoặc cảnh báo khi cookie được gửi. Ví dụ như, các liên kết sau cung cấp thông tin về cách điều chỉnh cài đặt cookie trên một số trình duyệt phổ biến: 

Xin lưu ý rằng một số phần thuộc Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu việc sử dụng cookie bị từ chối. 

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để tổng hợp Dữ liệu Phân tích và báo cáo về việc sử dụng của khách truy cập. Để nắm được tổng quan về Google Analytics, vui lòng truy cập Google Analytics. Có thể lựa chọn chặn theo dõi từ phía Google Analytics bằng tiện ích mở rộng cho trình duyệt sau: Google Analytics opt-out add-on. 

MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC XỬ LÝ 

Mục đích xử lý 

Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (cơ sở pháp lý: thực hiện hợp đồng và lợi ích hợp pháp) 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để có thể cung cấp Dịch vụ cho Người dùng cũng như để điều hành và duy trì hoạt động kinh doanh. Dữ liệu cá nhân có thể được xử lý nhằm thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với Người dùng hoặc đối với tổ chức mà Người dùng đại diện. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó để cung cấp các chức năng cần thiết của Dịch vụ đồng thời cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ. 

Phục vụ cho các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (cơ sở pháp lý: tuân thủ nghĩa vụ pháp lý) 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nhằm tạo điều kiện cho việc quản lý và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo pháp luật. Dữ liệu này bao gồm dữ liệu được xử lý với mục đích tuân thủ các nghĩa vụ kế toán của chúng tôi cũng như cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan. 

Phục vụ cho các quy trình pháp lý và xử lý khiếu nại (cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp) 

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các quy trình xử lý khiếu nại, thu hồi nợ và pháp lý. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu để ngăn chặn gian lận, sử dụng sai thiết bị của chúng tôi cũng như để bảo mật dữ liệu, hệ thống và mạng máy tính. 

Phục vụ cho truyền thông và tiếp thị (cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp) 

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân với mục đích liên hệ với Người dùng về Dịch vụ cũng như thông báo cho Người dùng về những thay đổi trong Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân để tiếp thị Dịch vụ của mình, ví dụ như qua hình thức gửi bản tin. 

Phục vụ cho cải tiến chất lượng và phân tích xu hướng (cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp) 

Chúng tôi có thể xử lý thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, chẳng hạn bằng cách phân tích xu hướng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thực hiện việc này bằng cách chỉ sử dụng dữ liệu tổng hợp ẩn danh. 

Cơ sở pháp lý của việc xử lý 

Chúng tôi chủ yếu xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng trên cơ sở hợp đồng. Đối với Người dùng hoạt động với tư cách là đại diện của các tổ chức khách hàng hoặc đối tác của chúng tôi, dữ liệu cá nhân chủ yếu được xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi đồng thời đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi đối với các tổ chức mà Người dùng đại diện. 

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên lợi ích hợp pháp của mình, chẳng hạn như liên quan đến phân tích và tiếp thị. Khi chọn sử dụng dữ liệu của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của mình, chúng tôi cân nhắc giữa lợi ích của chúng tôi với quyền riêng tư của bạn. 

Trong một số trường hợp nhất định, Người dùng có thể được yêu cầu đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp này, cơ sở pháp lý cho những hoạt động xử lý như vậy là sự đồng ý từ phía bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình tại bất cứ thời điểm nào. 

CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ 

Casambi chủ yếu lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng trong phạm vi Khu vực Kinh tế Châu Âu. Tuy nhiên, chúng tôi có các nhà cung cấp dịch vụ ở một số địa điểm. Do đó, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân đến hoặc truy cập dữ liệu đó trong các khu vực pháp lý nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc nằm ngoài nơi cư trú của Người dùng. 

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Người dùng nhận được mức độ bảo vệ thích hợp trong các khu vực pháp lý nơi dữ liệu đó được xử lý. Chúng tôi cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho việc chuyển giao dữ liệu cá nhân đến các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu thông qua một loạt các thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ của mình dựa trên các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn hoặc các thỏa thuận tương tự khác. 

BÊN NHẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba bên ngoài tổ chức của Casambi trừ khi một trong các trường hợp sau được áp dụng: 

Điều đó cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này 

Trong trường hợp các bên thứ ba cần quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân để thực hiện Dịch vụ, Casambi đã thực hiện những biện pháp theo hợp đồng và tổ chức thích hợp nhằm đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được xử lý chỉ cho các mục đích được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này cũng như phù hợp với mọi điều luật và quy định hiện hành. 

Vì lý do pháp lý 

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba bên ngoài tổ chức của Casambi nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân là cần thiết với lý do chính đáng để: (i) đáp ứng mọi điều luật, quy định và/hoặc án lệnh hiện hành; (ii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; và/hoặc (iii) 

bảo vệ lợi ích, tài sản hoặc sự an toàn của Casambi, Người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo quy định của pháp luật. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng về việc chuyển giao và xử lý như vậy. 

Ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ 

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thực hiện các dịch vụ thay cho chúng tôi (bao gồm các dịch vụ lưu trữ dữ liệu, bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ). Các thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm những cam kết rằng các nhà cung cấp dịch vụ đồng ý hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ và tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo mật ít nhất là nghiêm ngặt như các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này. 

Vì những lý do chính đáng khác 

Nếu Casambi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba có liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bảo mật của tất cả dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả Người dùng liên quan khi dữ liệu cá nhân được chuyển giao hoặc trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác càng sớm càng tốt. 

Với sự đồng ý rõ ràng 

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba bên ngoài tổ chức của Casambi vì những lý do khác với những lý do đã đề cập trước đây khi có sự đồng ý rõ ràng từ phía Người dùng. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý này tại mọi thời điểm. 

Dữ liệu tổng hợp ẩn danh 

Vui lòng lưu ý rằng các nguyên tắc về việc tiết lộ dữ liệu ở trên áp dụng cho dữ liệu cá nhân. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu tổng hợp cho các bên thứ ba, nhưng chỉ trong phạm vi dữ liệu tổng hợp đó ở dạng ẩn danh và không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. 

THỜI GIAN LƯU TRỮ 

Casambi không lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn thời gian được pháp luật cho phép cũng như thời gian cần thiết cho các mục đích cung cấp Dịch vụ hoặc các phần liên quan của Dịch vụ. Thời gian lưu trữ phụ thuộc vào bản chất của thông tin và mục đích xử lý. Do đó, khoảng thời gian tối đa có thể khác nhau cho mỗi lần sử dụng. 

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu Phân tích liên quan đến Dịch vụ không lâu hơn thời gian hợp lý cần thiết. 

QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG 

Quyền truy cập 

Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thông báo những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi đã thu thập và những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi xử lý liên quan đến bạn. 

Quyền rút lại sự đồng ý 

Trong trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý mà bạn đã cấp cho chúng tôi, bạn có thể rút lại sự đồng ý tại bất cứ thời điểm nào. Việc rút lại sự đồng ý có thể dẫn đến ít có khả năng được sử dụng dịch vụ của chúng tôi hơn. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại. 

Quyền điều chỉnh 

Bạn có quyền điều chỉnh hoặc hoàn thiện dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ mà chúng tôi đã lưu trữ về bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi. 

Quyền xóa 

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó trừ khi chúng tôi có cơ sở chính đáng để không xóa dữ liệu. 

Quyền phản đối 

Bạn có quyền phản đối một số hoạt động sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó được xử lý cho những mục đích khác nằm ngoài phạm vi cần thiết cho việc thực hiện Dịch vụ hoặc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Nếu bạn phản đối việc xử lý khác đối với dữ liệu cá nhân của bạn, điều này có thể dẫn đến ít có khả năng được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hơn. 

Quyền hạn chế xử lý 

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như khi yêu cầu xóa, sửa hoặc phản đối dữ liệu của bạn đang chờ xử lý và/hoặc khi chúng tôi không có cơ sở chính đáng để xử lý dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến ít có khả năng được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hơn. 

Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu 

Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình từ chúng tôi ở định dạng có cấu trúc và được sử dụng phổ biến cũng như chuyển các dữ liệu đó một cách độc lập đến bên thứ ba. 

Cách sử dụng các quyền 

Những quyền nêu trên có thể được sử dụng bằng cách gửi thư hoặc e-mail cho chúng tôi theo các địa chỉ được nêu ở trên. Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn. 

Chúng tôi có quyền từ chối các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý, quá mức hoặc rõ ràng là không có cơ sở. 

TIẾP THỊ TRỰC TIẾP 

Mặc dù có bất kỳ sự đồng ý nào được cấp trước cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền cấm chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, nghiên cứu thị trường và lập hồ sơ phục vụ cho mục đích tiếp thị trực tiếp bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được nêu ở trên hoặc bằng cách sử dụng khả năng hủy đăng ký được cung cấp liên quan đến bất kỳ thông điệp tiếp thị trực tiếp nào. 

BẢO MẬT THÔNG TIN 

Chúng tôi sử dụng những biện pháp an toàn về hành chính, tổ chức, kỹ thuật và điều kiện vật lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý. Các biện pháp kiểm soát bảo mật của chúng tôi được thiết kế để duy trì mức độ thích hợp của tính bảo mật dữ liệu, tính toàn vẹn, tính khả dụng, tính bền bỉ và khả năng khôi phục dữ liệu. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra hệ thống của mình cũng như các tài sản khác để tìm ra các lỗ hổng bảo mật. 

Nếu bất chấp các biện pháp bảo mật, một vi phạm về bảo mật xảy ra và có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và các bên bị ảnh hưởng khác, cũng như các cơ quan có liên quan về vi phạm đó sớm nhất có thể trong trường hợp được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu. 

GỬI KHIẾU NẠI 

Trong trường hợp bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi không phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương để bảo vệ dữ liệu. 

Ở Phần Lan, cơ quan giám sát địa phương là Thanh tra Bảo vệ Dữ liệu (www.tietosuoja.fi).