CASAMBI – INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy är tillämplig på de personuppgifter som behandlas av Casambi Technologies Oy (”Casambi” eller ”vi”) avseende användarna (”Användare” eller ”du”) på Casambi-webbplatsen och i Casambi-onlineapplikationer som används för att styra Casambi-aktiverade armaturer (webbplats och applikationer nedan gemensamt benämda ”Tjänster”). Bland sådana Användare ingår slutanvändare, webbplatsbesökare och personer som använder tjänsten på uppdrag av våra affärspartner eller kundorganisationer. 

Syftet med denna Integritetspolicy är att ge användarna information om behandlingen av deras personuppgifter i enlighet med de informationsskyldigheter som fastställs i artikel 13 och 14 i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). 

Denna Integritetspolicy behandlar inte, och vi är inte ansvariga för, tredje parts sekretess och databehandling. 

Denna Integritetspolicy kan uppdateras om så krävs för att återspegla ändrade i databehandlingsmetoder eller av annan anledning. En uppdaterad version återfinns på vår webbplats www.casambi.com. Vi kommer inte att göra väsentliga ändringar i denna Integritetspolicy eller minska användarnas rättigheter under denna Integritetspolicy utan att meddela detta. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Namn: Casambi Technologies Oy 
Organisationsnummer: 2418753-5 
Postadress: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Esbo, Finland  
Kontakt: info@casambi.com 
Webbplats: Casambi.com 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH DATAKÄLLOR 

Vi samlar in tre typer av uppgifter om Användarna: (i) kontoinformation, (ii) företagsrepresentativ information och (ii) analysdata. 

Kontodata tas emot direkt från Användare i samband med användningen av tjänsten. Kontodata kan också tillhandahållas till oss av företaget eller organisationen för vars räkning du använder tjänsterna. 

Analysdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten. Även om vi normalt inte använder analysdata för att identifiera individer kan individer ibland identifieras från dem, antingen självständigt eller när de kombineras eller länkas med kontoinformation. I sådana situationer ska analysdata också anses vara personuppgifter under tillämpliga lagar och vi kommer att behandla de kombinerade uppgifterna som personuppgifter och behandla sådana uppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. 

Casambi kan behandla följande datakategorier: 

Kontoinformation: 

Analysdata: 

Företagsrepresentativ information: 

COOKIES OCH ANALYSVERKTYG 

Vi använder olika typer av teknik för att samla in och lagra analysdata och annan information när användare besöker vår tjänst, inklusive cookies.  

Cookies är små textfiler som skickas och sparas på din enhet som gör att vi kan identifiera besökare på våra webbplatser och underlätta användningen av vår tjänst, samt skapa aggregerad information om våra besökare. På så vis kan vi förbättra våra Tjänster och bättre betjäna våra Användare. Dessa cookies kommer inte att skada din enhet eller dina filer. Vi använder cookies för att skräddarsy vår tjänst och den information vi tillhandahåller i enlighet med våra användares individuella intressen. 

Användare kan välja att ställa in sin webbläsare så att den vägrar cookies eller varnar när cookies skickas. Till exempel ger följande länkar information om hur du justerar cookieinställningarna i några populära webbläsare: 

Observera att vissa delar av vår tjänst kanske inte fungerar som de ska om användning av cookies nekas. 

Vi använder också Google Analytics för att sammanställa analysdata och rapporter kring besökaranvändning. Gå till Google Analytics för en översikt över Google Analytics. Det går att välja bort Google Analytics med följande webbläsartillägg: Google Analytics opt-out add-on. 

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING 

Syftet med behandlingen 

För att tillhandahålla vår tjänst och fullgöra våra avtalsförpliktelser (rättslig grund: fullgörande av avtal och legitimt intresse) 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda Tjänsten till våra Användare och för att driva och underhålla vår verksamhet. Personuppgifter kan behandlas för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot användaren eller gentemot organisationen som Användaren representerar. Vi kan använda uppgifterna till exempel för att erbjuda viktiga funktioner i Tjänsten och för att ge åtkomst till Tjänsten. 

För våra juridiska skyldigheter (rättslig grund: efterlevnad av en juridisk skyldighet) 

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna administrera och uppfylla våra skyldigheter i enlighet med lagen. Här ingår data som behandlas för att uppfylla våra bokföringsskyldigheter och tillhandahålla information till relevanta myndigheter. 

För skadehantering och juridiska processer (rättslig grund: legitimt intresse) 

Vi kan behandla personuppgifter i samband med skadehantering, inkasso och juridiska processer. Vi kan också behandla data för att förebygga bedrägerier, missbruk av våra tjänster och i data-, system- och nätverkssäkerhetssyfte. 

För kommunikation och marknadsföring (juridisk grund: legitimt intresse) 

Vi kan behandla personuppgifter i syfte att kontakta våra Användare angående vår Tjänst och för att informera användare om ändringar i vår Tjänst. Vi kan också behandla personuppgifter för att marknadsföra vår Tjänst, till exempel i form av nyhetsbrevsutskick. 

För kvalitetsförbättring och trendanalys (juridisk grund: legitimt intresse) 

Vi kan behandla information om användningen av Tjänsten för att förbättra kvaliteten på vår Tjänst, till exempel genom att analysera eventuella trender i användningen av vår Tjänst. Om så är möjligt gör vi enbart detta med hjälp av aggregerade, ej personligt identifierbara data. 

Legitima grunder för behandling 

Vi behandlar huvudsakligen våra Användares personuppgifter på avtalsbasis. För Användare som fungerar som representanter för våra kund- eller partnerorganisationer behandlas personuppgifter i första hand baserat på vårt legitima intresse samtidigt som vi uppfyller våra avtalsförpliktelser gentemot de organisationer de representerar. 

Vi kan också behandla personuppgifter baserat på våra legitima intressen, till exempel i samband med analys och marknadsföring. När vi väljer att använda dina uppgifter utifrån våra legitima intressen väger vi våra egna intressen mot din rätt till integritet. 

I vissa fall kan Användare bli ombedda att ge sitt samtycke för behandling av personuppgifter. I denna händelse är den rättsliga grunden för sådan behandling ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. 

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR 

Casambi lagrar Användares personuppgifter främst inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi har emellertid också serviceleverantörer på flera geografiska platser. Mot bakgrund av detta kan vi och våra tjänsteleverantörer överföra personuppgifter till eller få tillgång till dem i jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller utanför användarens jurisidiktion. 

Vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att användarnas personuppgifter får en tillräcklig skyddsnivå i de jurisdiktioner där de behandlas. Vi tillhandahåller tillräckligt skydd för överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom en rad avtal med våra tjänsteleverantörer baserat på standardavtalsklausuler eller andra liknande arrangemang. 

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER 

Vi delar inte personuppgifter med tredje part utanför Casambis organisation förutom under någon av följande omständigheter: 

Det är nödvändigt för de syften som fastställs i denna Integritetspolicy 

I den mån tredje part behöver tillgång till personuppgifter för att utföra tjänsten har Casambi vidtagit lämpliga avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som fastställs i denna Integritetspolicy och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. 

Det krävs av juridiska anledningar 

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part utanför Casambis organisation om vi har anledning att tro att tillgängliggörandet och användningen av personuppgifterna är rimligen nödvändig för att: (i) uppfylla tillämplig lag, förordning och/eller domstolsbeslut, (ii) upptäcka, förebygga eller på annat sätt avhjälpa bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem, och/eller (iii) 

skydda Casambis, våra Användares eller allmänhetens intressen, egendom eller säkerhet i enlighet med lagen. Om det är möjligt kommer vi att informera Användare om sådan överföring och behandling. 

Till godkända tjänsteleverantörer 

Vi kan komma att dela personuppgifter med godkända tjänsteleverantörer som levererar tjänster åt oss (inklusive datalagrings-, försäljnings-, marknadsförings- och supporttjänster). Våra avtal med våra tjänsteleverantörer inkluderar klausuler om att tjänsteleverantörerna åtar sig att begränsa användningen av personuppgifterna och att följa integritets- och säkerhetsstandarder som är minst lika strikta som villkoren i denna Integritetspolicy. 

Av andra legitima skäl 

Om Casambi är involverad i en fusion, ett förvärv eller en tillgångsförsäljning kan vi komma att överföra personuppgifter till aktuell tredje part. Vi kommer emellertid att fortsätta säkerställa konfidentialiteten hos alla personuppgifter. Vi kommer att meddela alla berörda Användare när personuppgifterna överförs eller blir föremål för en annan integritetspolicy så snart som är rimligen möjligt. 

Med uttryckligt samtycke 

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part utanför Casambis organisation av andra skäl än de som nämnts tidigare, när vi har Användarens uttryckliga samtycke till detta. Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke. 

Anonyma och aggregerade data 

Observera att principerna ovan gällande tillgängliggörandet av data gäller alla personuppgifter. Vi kan göra aggregerad information tillgänglig för tredje part, men endast i den mån sådana aggregerade data är i anonymt format och inte innehåller några personuppgifter. 

LAGRINGSPERIOD 

Casambi lagrar inte personuppgifter längre än vad lagen tillåter eller vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten eller relevanta delar därav. Lagringstiden beror på informationens art och behandlingens syften. Den maximala tiden kan därför variera mellan olika användarfall. 

Vi kommer inte att lagra analysdata som rör tjänsten längre än vad som är rimligen nödvändigt. 

ANVÄNDARES RÄTTIGHETER 

Rätt till åtkomst 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig vi behandlar. Du kan kontakta oss och vi kommer att informera om vilka personuppgifter vi har samlat in och vilka personuppgifter vi behandlar angående dig. 

Rätt att dra tillbaka samtycke 

Om behandlingen av dina personuppgifter bygger på ett samtycke som du har gett oss kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke. Om du drar tillbaka ett samtycke kan detta leda till sämre möjligheter att använda våra tjänster. Återkallandet av ett samtycke påverkar inte legaliteten i behandlingen av personuppgifter baserat på samtycket före dess återkallande. 

Rätt att korrigera 

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi lagrar om dig rättade eller kompletterade genom att kontakta oss. 

Rätt att ta bort 

Du kan också be oss ta bort dina personuppgifter från våra system. Vi kommer att tilllgodose en sådan begäran om vi inte har en legitima skäl att inte ta bort uppgifterna. 

Rätt att invända 

Du har rätt att invända mot viss användning av dina personuppgifter om sådana uppgifter behandlas för andra syften än de som är nödvändiga för leveransen av Tjänsterna eller för efterlevnaden av en juridisk skyldighet. Om du invänder mot vidare behandlingen av dina personuppgifter kan detta leda till sämre möjligheter att använda vår Tjänst. 

Rätt att begränsa behandlingen 

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, till exempel när dina begäranden om borttagning, korrigering eller invändning hanteras och/eller när vi inte har legitima skäl att behandla dina uppgifter. Detta kan emellertid leda till sämre möjligheter att använda vår Tjänst. 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat och vanligt förekommande format och att självständigt överföra dessa uppgifter till en tredje part. 

Så utövar du rättigheterna 

Ovanstående rättigheter kan utövas via ett brev eller ett e-postmeddelande till oss på adresserna ovan. Vi kan begära att ytterligare information tillhandahålls för att vi ska kunna bekräfta din identitet. 

Vi förbehåller oss rätten att avvisa begäranden som orimligt repetitiva, omfattande eller uppenbart ogrundade. 

DIREKTMARKNADSFÖRING 

Oaktat eventuella samtycken som har givits i förväg för direktmarknadsföring har du rätt att förbjuda oss att använda dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, för marknadsundersökningar och för profilering för direktmarknadsföringsändamål genom att kontakta oss på adresserna ovan eller genom att använda avregistreringsmöjligheten som erbjuds i samband med alla direktmarknadsföringsmeddelanden. 

INFORMATIONSSÄKERHET 

Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Våra säkerhetskontroller är utformade för att upprätthålla en lämplig nivå av datasekretess, integritet, tillgänglighet, motståndskraft och förmåga att återställa data. Vi testar regelbundet våra system och andra tillgångar med avseende på sårbarheter. 

Skulle en säkerhetsöverträdelse trots säkerhetsåtgärderna inträffa, som sannolikt skulle ha negativa effekter för din integritet, kommer vi så snart som möjligt att informera dig och andra berörda parter om överträdelsen, samt relevanta myndigheter när så krävs i tillämpliga dataskyddslagar. 

INKOMMA MED KLAGOMÅL 

Om du anser att vår behandling av personuppgifter är oförenlig med gällande dataskyddslagar kan ett klagomål lämnas in till din lokala tillsynsmyndigheten för dataskydd. 

I Finland är den lokala tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi).