LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

1. Rozsah smlouvy

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „Smlouva“) obsahuje podmínky mezi společností Casambi Technologies Oy, založenou a provozovanou podle finského práva, s registrovaným sídlem Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finsko (ID firmy 2418753-5, dále jako „Casambi“ nebo „my“ v příslušných tvarech) a koncovým uživatelem („uživatel“ nebo „vy“ v příslušných tvarech) týkající se vašeho přístupu a používání aplikace Casambi (jak je definována níže), kterou poskytuje společnost Casambi a která je k dispozici pro mobilní operační systémy iOS a Android v obchodech App Store a Google Play.

Přijetím této smlouvy v rámci postupu registrace do aplikace Casambi nebo instalací či používáním celé aplikace Casambi nebo její části přijímáte všechny podmínky této smlouvy, jak jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Casambi a v aplikaci Casambi, a souhlasíte s tím, že budete touto smlouvou vázáni.

Tato smlouva se vztahuje na veškerá použití aplikace Casambi. Pokud nesouhlasíte se všemi zde uvedenými podmínkami, nesmíte k aplikaci Casambi přistupovat, používat ji a/nebo ji instalovat.

Uživatel bere na vědomí, že tato Smlouva je uzavřena pouze mezi společností Casambi a Uživatelem, nikoli se společností Apple Inc. nebo jejími přidruženými společnostmi (společně dále jako „Apple“), a že za aplikaci Casambi pro iOS a její obsah, jak je uvedeno v této Smlouvě, odpovídá výhradně společnost Casambi, nikoli Apple. Uživatel souhlasí s tím, že společnost Apple je oprávněnou třetí stranou Smlouvy a že po přijetí Smlouvy ze strany uživatele má společnost Apple právo (a má se za to, že toto právo přijala) vymáhat plnění Smlouvy vůči uživateli jako oprávněné třetí straně.

Uživatel dále bere na vědomí, že společnost Google Ireland Limited ani její přidružené společnosti (společně dále jako „Google“) nenesou odpovědnost za plnění této Smlouvy ani za ni nenesou žádnou odpovědnost.

2. Definice

Aplikace Casambi“ označuje jakoukoli proprietární mobilní aplikaci poskytovanou společností Casambi v souvislosti s touto Smlouvou, která je k dispozici ke stažení a instalaci na webu nebo v obchodech s aplikacemi, jako jsou App Store a Google Play, za účelem správy a ovládání svítidel s podporou Casambi.

Technologií Casambi“ se rozumí aplikace Casambi, služby a další komponenty a technické prostředí, které tvoří kompletní vlastní technické řešení Casambi, mimo jiné včetně aplikačních služeb, cloudových služeb, řešení IoT Casambi a veškerých jejich součástí a komponent.

Službami“ se rozumí služby, které společnost Casambi poskytuje uživateli v aplikaci Casambi, včetně mimo jiné ovládací funkce, která uživateli umožňuje udržovat a ovládat svítidla podporující Casambi. Není-li uvedeno jinak, aplikace a služby Casambi se v tomto dokumentu označují souhrnně jako „aplikace Casambi“.

Uživatelským obsahem“ se rozumí jakýkoli materiál, informace, data nebo obsah vytvořený uživatelem a použitý nebo importovaný do aplikace Casambi.

3. Licenční podmínky a používání aplikace Casambi

Instalace a používání aplikace Casambi nevyžaduje registraci ani vytvoření uživatelského účtu. Údržba a ovládání svítidel s podporou Casambi prostřednictvím aplikace Casambi a některých dalších služeb však může vyžadovat registraci a vytvoření uživatelského účtu. Váš uživatelský účet je osobní povahy a nesmíte umožnit třetím stranám přístup k vašemu uživatelskému účtu a jeho používání. Vezměte prosím na vědomí, že za veškeré používání služeb poskytovaných v aplikaci Casambi pod vaším uživatelským účtem nesete výhradní odpovědnost.

Společnost Casambi v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli nezákonné nebo neoprávněné použití vašeho uživatelského účtu. Aplikaci Casambi by neměli stahovat a uživatelský účet by si neměli vytvářet uživatelé mladší 16 let.

Společnost Casambi si vyhrazuje právo kdykoli zrušit váš uživatelský účet u Služeb, mimo jiné v případech, kdy se domníváme, že jste porušili tuto Smlouvu, přidali do Služeb zavádějící, nepřesný, nevhodný, neoprávněný nebo nezákonný obsah nebo způsobili škodu nám nebo ostatním uživatelům Služeb.

Za předpokladu dodržení podmínek této smlouvy uděluje společnost Casambi uživateli omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou a nesublicencovatelnou licenci k používání aplikace Casambi v podobě, kterou Casambi uživateli čas od času nabízí, pro osobní, nekomerční účely, jak je uvedeno v této smlouvě.

Bez ohledu na výše uvedené Uživatel dále bere na vědomí, že licence udělená Uživateli na Aplikaci iOS Casambi staženou z obchodu App Store společnosti Apple je dále omezena na nepřenosnou licenci k používání Aplikace iOS Casambi na všech produktech, které Uživatel vlastní nebo ovládá, a to v souladu s pravidly používání uvedenými v Podmínkách služby App Store a v této Smlouvě.

Za pořízení zařízení, připojení a softwaru potřebného k používání aplikace Casambi a za případné náklady s tím spojené odpovídá výhradně uživatel.

Uživatel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že aplikace Casambi jsou určeny ke stažení a používání zdarma, společnost Casambi nezajišťuje po dobu platnosti této smlouvy žádnou údržbu ani podporu pro aplikace Casambi. Pokud by podle platných právních předpisů byla vyžadována jakákoli údržba nebo podpora, společnost Casambi, nikoli společnost Apple nebo Google, je povinna takovou údržbu nebo podporu pro Aplikaci Casambi pro iOS a/nebo Aplikaci Casambi pro Android zajistit.

Společnost Casambi aplikaci Casambi neustále vyvíjí a může částečně nebo zcela změnit nebo odstranit různé její části, včetně jejích funkcí a vlastností. Aplikaci Casambi můžeme kdykoli upravovat nebo měnit podle vlastního uvážení, aniž bychom vás o tom informovali, pokud tyto změny podstatně neomezí funkce aplikace Casambi. Jestliže zavedeme změny, které podstatně omezí funkce aplikace Casambi, budeme vás o tom předem informovat. Máte právo kdykoli ukončit používání aplikace Casambi.

4. Omezení používání

Aplikaci Casambi smíte používat pouze v souladu s podmínkami této Smlouvy a pouze pro účely v ní uvedené. Při používání aplikace Casambi musíte rovněž dodržovat příslušné podmínky třetích stran, pokud existují.

Pokud není v této smlouvě povoleno jinak, nesmíte (ani nesmíte povolit žádné třetí straně):

 1. obcházet nebo se pokoušet obcházet jakékoli funkce kontroly používání nebo ochrany proti kopírování technologie Casambi;
 2. zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost technologie Casambi;
 3. používat aplikaci Casambi nebo obsah dostupný prostřednictvím technologie Casambi způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo znehodnotit technologii Casambi;
 4. používat jakékoli metody dolování dat, roboty, scraping nebo podobné metody shromažďování nebo extrahování dat;
 5. používat roboty nebo jiné automatizované metody k používání technologie Casambi;
 6. používat, kopírovat, prodávat, pronajímat, převádět, licencovat nebo jinak poskytovat komukoli technologii Casambi a/nebo obsah poskytnutý kýmkoli jiným než vámi, který je k dispozici prostřednictvím technologie Casambi, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu;
 7. narušovat používání a užívání si technologie Casambi ostatními Uživateli;
 8. zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód technologie Casambi nebo jakékoli související technologie nebo jakékoli její části;
 9. používat technologii Casambi k přenosu jakékoli neautorizované reklamy, propagačních materiálů, nevyžádané pošty, spamu, řetězových dopisů, soutěží, pyramidových schémat nebo jakékoli jiné formy žádostí nebo hromadných zpráv;
 10. přistupovat ke službám jinak než prostřednictvím rozhraní výslovně poskytnutých aplikací Casambi;
 11. používat technologii Casambi v rozporu s platnými zákony;
 12. používat technologii Casambi způsobem, který porušuje práva duševního vlastnictví, obchodní tajemství nebo soukromí třetích stran, například zveřejněním soukromých informací třetí strany, včetně jejích osobních údajů, v aplikaci Casambi;
 13. používat technologii Casambi k neoprávněným, nevhodným nebo neetickým účelům nebo činnostem;

nebo

14. používat technologii Casambi k přenosu jakéhokoli materiálu, který obsahuje adware, malware, spyware, softwarové viry, červy nebo jakýkoli jiný počítačový kód určený k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti počítačového softwaru nebo zařízení.

5. Uživatelský obsah a data

Uživatel může v souvislosti s používáním aplikace Casambi čas od času vytvářet uživatelský obsah. Uživatel nese výhradní odpovědnost za uživatelský obsah, který do aplikace Casambi vloží, mimo jiné za to, že získal veškerá potřebná práva k přidání takového obsahu do aplikace Casambi, aby mohl být použit v souladu s touto smlouvou. Uživatel je povinen zajistit, aby jím poskytnutý uživatelský obsah neporušoval práva duševního vlastnictví třetích stran ani neporušoval platné zákony či předpisy. Nepřidávejte do aplikace Casambi žádný nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý nebo jinak nevhodný uživatelský obsah.

Společnost Casambi neprovádí kontrolu ani monitorování uživatelského obsahu, ani neodpovídá za uchovávání uživatelského obsahu, který uživatelé nahráli do aplikace Casambi.

Uživatel tímto uděluje společnosti Casambi neodvolatelné, trvalé, celosvětové, nevýhradní, bezúplatné, převoditelné a sublicencovatelné právo používat a uchovávat vámi poskytnutý uživatelský obsah v jakékoli formě a za účelem poskytování Služeb a jakýchkoli dalších služeb společnosti Casambi, a to bez jakékoli náhrady nebo dalšího upozornění.

Pokud to není výslovně zakázáno zákonem, vzdáváte se tímto veškerých morálních práv na vámi předložený uživatelský obsah s ohledem na použití takového uživatelského obsahu společností Casambi v souvislosti s Aplikací Casambi podle platných právních předpisů. Toto udělení licence společnosti Casambi a výše uvedené zřeknutí se jakýchkoli příslušných morálních práv zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy. Máme právo kdykoli odstranit jakýkoli uživatelský obsah.

V souvislosti s vaší registrací a používáním aplikace Casambi můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje, včetně osobních údajů, jako jsou vaše kontaktní údaje a identifikační údaje. Osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které čas od času platí a které jsou k dispozici na našem webu:.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že shromažďování a vytváření anonymních a statistických údajů v souvislosti s používáním Aplikace Casambi, Služeb a jakéhokoli dalšího zboží a/nebo služeb, které jsou součástí Technologie Casambi, je pro společnost Casambi zásadní pro rozvoj Aplikace Casambi a Technologie Casambi a pro účely naší obchodní činnosti. Společnost Casambi má právo shromažďovat a generovat takové anonymní údaje a statistiky z údajů týkajících se vaší registrace a používání aplikace Casambi, služeb a jakéhokoli dalšího zboží a/nebo služeb, které jsou součástí technologie Casambi. Práva duševního vlastnictví a vlastnické právo k těmto shromážděným a/nebo vygenerovaným údajům náleží výhradně společnosti Casambi.

6. Služby a obsah třetích stran

Aplikace Casambi může obsahovat odkazy na služby poskytované třetími stranami a některé funkce a obsah aplikace Casambi mohou být poskytovány třetími stranami.

Tato smlouva se vztahuje výhradně na aplikaci Casambi a její používání a veškeré propojené služby, funkce a obsah třetích stran jsou poskytovány příslušnými třetími stranami a řídí se jejich podmínkami poskytování služeb nebo jinými smlouvami či licencemi.

Aniž je dotčena jakákoli povinnost odškodnit za porušení práv duševního vlastnictví podle platných právních předpisů v souladu s oddílem 7 níže, společnost Casambi nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s používáním takových služeb a obsahu třetích stran bez ohledu na to, zda na ně aplikace Casambi odkazuje nebo jsou v ní dostupné.

7. Práva duševního vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně všech autorských práv, ochranných známek, práv k průmyslovým vzorům, patentů, práv na ochranu databází, obchodních tajemství, obchodních názvů, vlastnických práv, titulů, počítačových kódů, audiovizuálních efektů, výtvarných děl, zvukových efektů, hudebních děl, ať už registrovaných či nikoli, a všech aplikací, jejich modifikace a odvozená díla v technologii Casambi nebo v souvislosti s ní a s daty generovanými Aplikací Casambi nebo technologií Casambi, nebo s používáním Aplikace Casambi nebo technologie Casambi Uživateli a všech jejich částí a kopií zůstávají výhradně majetkem a jsou výhradním vlastnictvím společnosti Casambi a/nebo jejích poskytovatelů licence.

S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě neposkytuje tato smlouva uživateli žádná práva duševního vlastnictví k technologii Casambi a veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti Casambi a/nebo případně jejím poskytovatelům licence.

Uživatel může, ale není povinen, poskytovat společnosti Casambi návrhy, zpětnou vazbu a další informace týkající se možného zlepšení provozu, funkčnosti nebo používání technologie Casambi („zpětná vazba“). Jakákoli zpětná vazba poskytnutá uživatelem se považuje za nedůvěrnou informaci a uživatel uděluje společnosti Casambi nevýhradní, nepřenosnou, celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci k použití, zveřejnění, kopírování, publikování, licencování, úpravám, sublicencování nebo jinému šíření a využívání jakékoli poskytnuté zpětné vazby.

V rozsahu, v jakém jsme podle platných právních předpisů povinni poskytnout odškodnění za práva duševního vlastnictví, neseme výhradní odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, obranu a vypořádání jakéhokoli tvrzení, že Aplikace iOS Casambi nebo její používání porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran, my, nikoli společnost Apple.

8. Záruka a reklamace

S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě je aplikace Casambi poskytována „tak, jak je“, a s prvky a funkcemi, které jsou v daném okamžiku k dispozici, bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Pokud podle zákona existuje jakákoli záruka, kterou nelze odmítnout, jsme za takovou záruku odpovědní výhradně my, nikoli společnost Apple nebo Google.

Za řešení jakýchkoli nároků uživatele nebo jakékoli třetí strany týkajících se Aplikace iOS Casambi nebo vlastnictví a/nebo používání Aplikace iOS Casambi uživatelem neseme odpovědnost my, nikoli společnost Apple. To se vztahuje mimo jiné na následující položky: (i) nároky z odpovědnosti za produkt; (ii) jakékoli nároky na to, že aplikace iOS Casambi nesplňuje jakýkoli platný právní nebo regulační požadavek; a (iii) nároky vyplývající z právních předpisů na ochranu spotřebitele, soukromí nebo podobných právních předpisů. Tato smlouva neomezuje naši odpovědnost vůči uživateli nad rámec povolený platnými právními předpisy.

Uživatel prohlašuje a zaručuje, že (i) se nenachází v zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo která byla vládou USA označena jako země podporující terorismus, a (ii) není uveden na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA.

9. Omezení odpovědnosti

Snažíme se udržovat aplikaci Casambi v provozu, ale berte prosím na vědomí, že aplikace Casambi může být kdykoli dočasně přerušena nebo trvale ukončena a může obsahovat chyby a nepřesnosti.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené takovými přerušeními, pozastaveními, chybami nebo nepřesnostmi nebo jakýmkoli používáním Aplikace Casambi z vaší strany.

Tento oddíl neomezuje zákonnou odpovědnost společnosti Casambi za vady nebo zpoždění Aplikace Casambi vůči našim spotřebitelským Uživatelům ani vaše zákonné opravné prostředky podle platných závazných zákonů na ochranu spotřebitele.

10. Platnost a ukončení

Tato smlouva je platná a závazná po celou dobu, kdy uživatel používá aplikaci Casambi. Aplikaci Casambi můžete z praktických důvodů kdykoli přestat používat, čímž tato smlouva okamžitě zanikne.

Všechna ustanovení této smlouvy, která mají zůstat v platnosti i po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy, zůstávají v platnosti.

11. Různé

Máme právo tuto smlouvu změnit zveřejněním změněné smlouvy na našich webových stránkách a/nebo v Aplikaci Casambi a informováním uživatelů na webových stránkách a/nebo v Aplikaci Casambi o změně této smlouvy.

Pozměněná Smlouva nabývá účinnosti do třiceti (30) dnů po zveřejnění.

Pokračováním v používání aplikace Casambi po zveřejnění změn přijímáte nové podmínky této Smlouvy.

Tuto Smlouvu nemůžete převést ani postoupit. Tuto Smlouvu a naše práva z ní vyplývající (včetně práv duševního vlastnictví a licencí) však můžeme převést a postoupit na naše přidružené společnosti nebo v rámci prodeje či převodu našeho podnikání nebo jiné akvizice společnosti.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s finskými zákony bez ohledu na ustanovení o volbě práva.

Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou předmětem smírného jednání mezi uživatelem a společností Casambi. Pokud nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešit okresní soud v Espoo jako první instance. Jako spotřebitel sídlící v Evropské unii můžete také předložit spor k online řešení sporů poskytovanému Evropskou komisí (viz http://ec.europa.eu/odr). Finští spotřebitelé mohou zahájit řízení u soudu v místě svého bydliště nebo se obrátit na finskou radu pro spotřebitelské spory (viz kuluttajariita.fi). Před postoupením sporu finskému výboru pro spotřebitelské spory se finští spotřebitelé musí obrátit na poradenské služby pro spotřebitele poskytované finským úřadem pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (viz www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).