LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

1. Avtalets omfattning

Detta licensavtal för slutanvändare (”Avtalet”) innehåller villkor mellan Casambi Technologies Oy, införlivat och existerande under Finlands lagar med säte på Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Esbo, Finland (organisationsnummer 2418753-5, ”Casambi” eller ”vi”) och slutanvändaren (”Användaren” eller ”du”) angående din åtkomst till och användning av Casambi-applikationen (i enlighet med definitionen nedan), tillhandahållen av Casambi och tillgänglig för mobila iOS- och Android-operativsystem i App Store och Google Play.

Genom att acceptera detta Avtal som en del av registreringsproceduren för Casambi-applikationen eller installera eller använda hela eller någon del av Casambi-applikationen accepterar du alla villkor i detta Avtal som publicerats på Casambis webbplats och i Casambi-applikationen, och accepterar att vara bunden av detta Avtal.

Detta Avtal gäller all användning av Casambi-applikationen. Om du inte godkänner alla villkor häri får du inte öppna, använda och/eller installera Casambi-applikationen.

Användaren är införstådd med att detta Avtal endast ingås mellan Casambi och Användaren, och inte med Apple Inc. eller dess dotterbolag (gemensamt benämnda ”Apple”), och att Casambi, och inte Apple, är ensamt ansvarigt för iOS Casambi-applikationen och dess innehåll i enlighet med detta avtal. Användaren är införstådd med att Apple är en tredjepartsförmånstagare av Avtalet och att Apple, när användaren accepterat Avtalet, har rätt (och ska anses ha accepterat rätten) att verkställa Avtalet gentemot Användaren som en tredjepartsförmånstagare därav.

Användaren är vidare införstådd med att Google Ireland Limited eller dess dotterbolag (gemensamt benämnda ”Google”) inte kan hållas ansvariga för verkställandet av, eller ha något som helst ansvar under, detta Avtal.

2. Definitioner

Casambi-applikationen” avser en mobilapplikation som ägs och tillhandahålls av Casambi i samband med detta Avtal som är tillgänglig för nedladdning och installation från webben eller applikationsbutiker, som till exempel App Store och Google Play, och används för att hantera och styra Casambi-aktiverade armaturer.

Casambi-teknik” avser Casambi-applikationen, Casambi-tjänster och andra komponenter och den tekniska miljö som utgör den fullständiga tekniska Casambi-lösningen, inklusive men inte begränsat till applikationstjänster, molnbaserade tjänster, Casambis IoT-lösningar och alla delar och komponenter därav.

Tjänster” avser de tjänster som Casambi tillhandahåller användaren i Casambi-applikationen, inklusive men inte begränsat till en kontrollfunktion som gör det möjligt för användaren att underhålla och styra Casambi-aktiverade armaturer. Om inte något annat anges benämns Casambi-applikationen och Tjänsterna häri gemensamt som ”Casambi-applikationen”.

Användarinnehåll” avser material, information, data eller innehåll som genereras av användaren och används av eller importeras till Casambi-applikationen.

3. Licensvillkor och användning av Casambi-applikationen

Installation och användning av Casambi-applikationen kräver inte registrering eller skapande av ett användarkonto. Att underhålla och kontrollera Casambi-aktiverade armaturer via Casambi-applikationen samt vissa andra tjänster kan emellertid kräva registrering och skapande av ett användarkonto. Ditt användarkonto är personligt och du får inte låta tredje part komma åt och använda ditt användarkonto. Observera att du är ensamt ansvarig för all användning av de tjänster som tillhandahålls i Casambi-applikationen under ditt användarkonto.

Casambi ansvarar inte under några omständigheter för olaglig eller obehörig användning av ditt användarkonto. Casambi-applikationen ska inte laddas ner och ett användarkonto ska inte skapas av användare som är under 16 år.

Casambi förbehåller sig rätten att när som helst avsluta ditt användarkonto för tjänsterna, inklusive men inte begränsat till om vi anser att du har brutit mot detta avtal, lagt till vilseledande, felaktigt, olämpligt, obehörigt eller olagligt innehåll i tjänsten eller orsakat skada för oss eller andra användare av tjänsterna.

Med förbehåll för efterlevnaden av villkoren i detta avtal ger Casambi användaren en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och icke-underlicensierbar licens att använda Casambi-applikationen i den form som Casambi erbjuder den till användaren, då och då för personliga, icke-kommersiella ändamål som anges här.

Oaktat det ovanstående är användaren vidare införstådd med att licensen som beviljats användaren till iOS Casambi-applikation som laddats ner från Apples App Store är ytterligare begränsad till en icke-överförbar licens att använda iOS Casambi-applikationen på alla produkter som användaren äger eller kontrollerar i enlighet med vad som är tillåtet under användningsreglerna som anges i App Stores användarvillkor och detta avtal.

Användaren är ensamt ansvarig för att anskaffa den utrustning, de anslutningar och den programvara som krävs för att använda Casambi-applikationen samt för eventuella kostnader därtill.

Användaren är införstådd med att Casambi, eftersom Casambi-applikationerna är kostnadsfria gratis att ladda ner och använda, inte tillhandahåller underhåll eller stöd för Casambi-applikationer under villkoren i detta avtal. Om underhåll eller stöd skulle krävas under gällande lag, är Casambi, inte Apple eller Google, skyldigt att tillhandahålla sådant underhåll eller stöd för iOS Casambi-applikation och/eller Android Casambi-applikation.

Casambi utvecklar kontinuerligt Casambi-applikationen och vi kan helt eller delvis ändra eller ta bort olika delar av Casambi-applikationen, inklusive dess funktionalitet och funktioner. Vi kan göra modifikationer eller ändringar av Casambi-applikationen när som helst efter eget gottfinnande utan att meddela dig om detta, förutsatt att sådana ändringar inte väsentligen begränsar funktionerna i Casambi-applikationen. Om vi genomför ändringar som väsentligen begränsar funktionerna i Casambi-applikationen kommer vi att meddela dig i förväg. Du har rätt att när som helst avsluta användningen av Casambi-applikationen.

4. Användningsbegränsningar

Du får endast använda Casambi-applikationen i enlighet med villkoren i detta avtal och enbart för de ändamål som anges här. Du måste också i förekommande fall följa alla gällande tredjepartsvillkor när du använder Casambi-applikationen.

Om det inte uttryckligen tillåts i detta avtal får du inte (eller låta någon tredje part):

 1. kringgå eller försöka kringgå användningskontroller eller antikopieringsfunktioner i Casambi-tekniken
 2. undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos Casambi-tekniken
 3. använda Casambi-applikationen eller innehållet som är tillgängligt via Casambi-tekniken på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Casambi-tekniken
 4. använda datautvinning, robotar, skrapning eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder
 5. använda robotar eller andra automatiserade metoder för att komma åt Casambi-tekniken
 6. använda, kopiera, sälja, hyra ut, överföra, licensera eller på annat sätt förse någon med Casambi-tekniken och/eller innehållet som tillhandahålls av någon annan än dig och är tillgängligt via Casambi-tekniken, utöver i den omfattning som tillåts häri
 7. störa andra användares användning och funktionalitet av/från Casambi-tekniken
 8. bakåtkonstruera, dekompilera, demontera, dechiffrera eller på annat sätt försöka härleda Casambi-teknikens källkod eller någon relaterad teknik, eller någon del därav
 9. använda Casambi-tekniken för att överföra obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev, tävlingar, pyramidspel eller någon annan form av värvningsmeddelanden eller masskommunikation
 10. öppna tjänsterna på annat sätt än genom de gränssnitt som uttryckligen tillhandahålls av Casambi-applikationen
 11. använda Casambi-tekniken i strid med gällande lagar
 12. använda Casambi-tekniken på ett sätt som kränker immateriella rättigheter, affärshemligheter eller tredje parts sekretess, till exempel genom att lägga upp en tredje parts privata information, inklusive hans/hennes personuppgifter, i Casambi-applikationen
 13. använda Casambi-tekniken i obehöriga, olämpliga eller oetiska ändamål eller aktiviteter

eller

14. använda Casambi-tekniken för att överföra material som innehåller adware, malware, spionprogram, programvaruvirus, maskar eller annan datorkod som är avsedd att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos datorprogramvara eller utrustning.

5. Användarinnehåll och -data

Användaren kan då och då skapa användarinnehåll i samband med användningen av Casambi-applikationen. Användaren är ensamt ansvarig för det Användarinnehåll som han/hon skickar in till Casambi-applikationen, inklusive men inte begränsat till att ha erhållit alla nödvändiga rättigheter till att lägga upp sådant innehåll i Casambi-applikationen som ska användas i enlighet med detta Avtal. Användaren ska säkerställa att Användarinnehåll som skickas in av Användaren inte kränker tredje parts immateriella rättigheter eller bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar. Lägg inte till olagligt, kränkande, hotfullt, förtalande, ärekränkande eller på annat sätt olämpligt användarinnehåll i Casambi-applikationen.

Casambi kontrollerar eller övervakar inte något användarinnehåll och Casambi ansvarar inte för att kvarhålla användarinnehåll som har laddats upp av användarna till Casambi-applikationen.

Användaren ger härmed Casambi en oåterkallelig, evig, världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar och underlicensierad rätt att använda och lagra det användarinnehåll som du skickar in oavsett form och i syfte att tillhandahålla Tjänsterna och andra Casambi-tjänster, utan någon kompensation eller ytterligare meddelande till dig.

Om detta inte är uttryckligen är förbjudet i tillämplig lag frånsäger du dig härmed alla moraliska rättigheter till det Användarinnehåll som du har skickat in med avseende på Casambis användning av sådant Användarinnehåll i samband med Casambi-applikationen under gällande lag. Denna licens till Casambi och ovan nämnda avstående från alla tillämpliga moraliska rättigheter kvarstår efter detta avtals uppsägning. Vi har rätt att när som helst avlägsna Användarinnehåll.

Vi får samla in och behandla data, inklusive personuppgifter, i samband med din registrering och användning av Casambi-applikationen, till exempel dina kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy som kan förändras från tid till annan, tillgänglig på vår webbplats.

Användaren är införstådd med och samtycker till att insamling och generering av anonyma och statistiska uppgifter kring användningen av Casambi-applikationen, Tjänsterna och alla andra varor och/eller tjänster som är en del av Casambi-tekniken är av avgörande betydelse för att Casambi ska kunna utveckla Casambi-applikationen och Casambi-tekniken och för vår affärsverksamhet. Casambi har rätt att samla in och generera sådana anonyma data och statistik ur data om din registrering och användning av Casambi-applikationen, Tjänsterna och alla andra varor och/eller tjänster som är en del av Casambi-tekniken. De immateriella rättigheterna och äganderätten till sådana insamlade och/eller genererade data ska uteslutande tillhöra Casambi.

6. Tredjepartstjänster och -innehåll

Casambi-applikationen kan innehålla länkar till tjänster som tillhandahålls av tredje part och vissa funktioner och innehåll i Casambi-applikationen kan tillhandahållas av tredje part.

Detta avtal omfattar uteslutande Casambi-applikationen och dess användning och alla länkade tjänster, funktioner och innehåll från tredje part tillhandahålls av relevanta tredje parter och omfattas av deras användarvillkor eller andra avtal eller licenser.

Utan att det påverkar eventuella skyldigheter att gottgöra intrång i immateriella rättigheter under tillämplig lag i enlighet med avsnitt 7 nedan tar Casambi inget ansvar för användning av sådana tjänster och sådant innehåll från tredje part, oavsett om de hänvisas till eller finns tillgängliga i Casambi-applikationen.

7. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till eventuella upphovsrätter, varumärken, mönsterrättigheter, patent, databasskyddsrätter, företagshemligheter, handelsnamn, äganderätter, titlar, datakoder, audiovisuella effekter, konstverk, ljudeffekter, musikverk, oavsett om de är registrerade eller inte, samt alla applikationer, modifieringar och derivatverk därav i eller relaterat till Casambi-tekniken samt data som genereras av Casambi-applikationen eller Casambi-tekniken, eller användarnas användning av Casambi-applikationen eller Casambi-tekniken och alla delar och kopior därav ska uteslutande förbli ensam och exklusiv egendom tillhörande Casambi och/eller dess licensgivare.

Bortom vad som uttryckligen anges häri ger detta Avtal inte Användaren några immateriella rättigheter till Casambi-tekniken och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas nedan förbehålls av Casambi och/eller dess licensgivare, i förekommande fall.

Användaren kan välja att, men är inte skyldig att, lämna förslag, feedback och annan information till Casambi angående möjliga förbättringar av driften, funktionen eller användningen av Casambi-tekniken (”Feedback”). Eventuell Feedback från användaren anses vara icke-konfidentiell information, och användaren ger Casambi en icke-exklusiv, icke-överförbar, världsomspännande, evig, oåterkallelig och royaltyfri licens att använda, tillgängliggöra, kopiera, publicera, licensera, ändra, underlicensiera eller på annat sätt distribuera och utnyttja eventuell Feedback.

I den utsträckning vi är skyldiga att tillhandahålla gottgörelse med avseende på immateriella rättigheter under tillämplig lag, är vi, inte Apple, ensamt ansvariga för utredningen, försvaret, lösningen och ansvarsfriheten kring eventuella anmälningar om att iOS Casambi-applikationen eller din användning av den kränker tredje parts immateriella rättigheter.

8. Garanti och anspråk

Förutom vad som specifikt anges i detta avtal tillhandahålls Casambi-applikationen ”i befintligt skick” och med de funktioner som finns tillgängliga vid given tidpunkt utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte.

I den mån det finns en garanti under lag som det inte går friskriva sig från, är vi, inte Apple eller Google, ensamt ansvariga för sådan garanti.

Vi, inte Apple, är ansvariga för att hantera eventuella anspråk från Användare eller tredje part som rör iOS Casambi-applikationen eller Användarens innehav och/eller användning av iOS Casambi-applikationen, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvarsanspråk, (ii) eventuella anmälningar om att iOS Casambi-applikationen inte efterlever tillämpliga lagar eller regler, och (iii) anmälningar under konsumentskydds- eller integritetslagar eller liknande lagstiftning. Detta Avtal begränsar inte vårt ansvar gentemot Användaren utöver vad som är tillåtet under tillämplig lag.

Användaren intygar och garanterar att (i) han/hon inte befinner sig i ett land som är föremål för ett amerikanskt statligt embargo eller som av den amerikanska regeringen betecknas som ett ”terroriststödjande” land, och (ii) att han/hon inte finns med på en amerikansk statlig lista över förbjudna eller begränsade parter.

9. Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att hålla Casambi-applikationen igång, men observera att Casambi-applikationen när som helst kan pausas tillfälligt eller stängas permanent och kan innehålla defekter och felaktigheter.

Vi ansvarar inte för skador som orsakas av sådana avbrott, avstängningar, defekter eller felaktigheter eller av din användning av Casambi-applikationen.

Detta avsnitt begränsar inte Casambis lagstadgade ansvar för defekter eller förseningar i Casambi-applikationen inför våra konsumentanvändare, eller dina lagstadgade rättigheter under tillämpliga allmänna konsumentskyddslagar.

10. Period och avslut

Detta avtal ska gälla och vara bindande så länge användaren använder Casambi-applikationen. Du kan sluta använda Casambi-applikationen när som helst efter eget gottfinnande, varvid detta avtal upphör att gälla omedelbart.

Alla villkor i detta avtal som är avsedda att fortsätta gälla när detta avtal sägs upp eller upphör ska göra det.

11. Övrigt

Vi har rätt att modifiera detta avtal genom att publicera det modifierade avtalet på vår webbplats och/eller i Casambi-applikationen och genom att informera användarna på webbplatsen och/eller i Casambi-applikationen om att detta avtal har modifierats.

Det modifierade Avtalet ska träda i kraft inom trettio (30) dagar efter att det har publicerats.

Genom att fortsätta använda Casambi-applikationen efter att ändringarna har publicerats accepterar du de nya villkoren i detta avtal.

Du kan inte överföra eller överlåta detta avtal. Vi kan dock överföra och överlåta detta avtal och våra rättigheter nedan (inklusive immateriella rättigheter och licenser) till våra dotterbolag eller som en del av en försäljning eller överföring av vår verksamhet eller annat företagsförvärv.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Finlands lagar, utan hänsyn till dess lagval.

Eventuella tvister som uppstår som en följd av eller i samband med detta avtal ska hanteras genom konstruktiva förhandlingar mellan användaren och Casambi. Om ingen vänskaplig uppgörelse kan nås ska tvisten avgöras i Esbo tingsrätt som första instans. Som konsument bosatt i EU kan du också hänvisa en tvist för online-tvistlösning från Europeiska kommissionen (se http://ec.europa.eu/odr). Finska konsumenter kan inleda förfaranden vid domstolen i sin hemjurisdiktion eller hänvisa en tvist till Finlands konsumenttvistenämnd (se kuluttajariita.fi). Innan en tvist hänvisas till Finlands konsumenttvistenämnd måste finska konsumenter kontakta Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning (se www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).