LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

1. Toepassingsbereik van de Overeenkomst

Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de “Overeenkomst”) bevat de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen Casambi Technologies Oy, opgericht en bestaand naar Fins recht, gevestigd te Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland (bedrijfsnummer 2418753-5, “Casambi”, “wij” of “we”) en de eindgebruiker (“Gebruiker” of “u”) met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Casambi Applicatie (als hieronder gedefinieerd), die door Casambi verstrekt wordt en beschikbaar is voor de mobiele besturingssystemen iOS en Android in respectievelijk de App Store en Google Play.

Door het aanvaarden van deze Overeenkomst als onderdeel van de aanmeldingsprocedure voor de Casambi Applicatie of door het installeren van de gehele of enig gedeelte van de Casambi Applicatie accepteert u alle voorwaarden van deze Overeenkomst zoals gepubliceerd op de website van Casambi of in de Casambi Applicatie, en accepteert u dat u aan deze Overeenkomst bent gebonden.

Deze Overeenkomst is van toepassing op ieder gebruik van de Casambi Applicatie. Als u niet akkoord gaat met alle in deze Overeenkomst vermelde voorwaarden, mag u zich geen toegang verschaffen tot de Casambi Applicatie en/of deze gebruiken en/of installeren.

De Gebruiker erkent dat deze Overeenkomst uitsluitend is aangegaan tussen Casambi en de Gebruiker, en niet met Apple Inc. of de hiermee verbonden ondernemingen (tezamen “Apple”), en dat Casambi, en niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor de iOS-versie van de Casambi Applicatie en de inhoud ervan zoals vermeld in deze Overeenkomst. De Gebruiker stemt ermee in dat Apple een derde-begunstigde van de Overeenkomst is en dat bij aanvaarding van de Overeenkomst door de Gebruiker Apple het recht zal hebben (en geacht zal worden dat recht aanvaard te hebben) om de Overeenkomst ten opzichte van de Gebruiker af te dwingen als derde-begunstigde hiervan.

Voorts erkent de Gebruiker dat Google Ireland Limited of de hiermee verbonden ondernemingen (tezamen “Google”) niet verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of welke aansprakelijkheid dan ook op grond hiervan zal hebben.

2. Definities

Casambi Applicatie”: iedere door Casambi in verband met deze Overeenkomst verstrekte bedrijfseigen mobiele applicatie, die beschikbaar wordt gesteld voor het downloaden en installeren vanaf het web of uit appstores, zoals de App Store of Google Play, voor het beheren en bedienen van door Casambi aangestuurde lampen.

Casambi Technologie”: de Casambi Applicatie, de Diensten en andere componenten en technische omgeving die de volledige bedrijfseigen technische oplossing van Casambi vormen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de applicatiediensten, cloudgebaseerde diensten, IoT-oplossingen van Casambi en alle (onder)delen hiervan.

Diensten”: de door Casambi aan de Gebruiker in de Casambi Applicatie verstrekte diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot een bedieningsfunctionaliteit waarmee de Gebruiker door Casambi aangestuurde lampen kan beheren en bedienen. Tenzij anders vermeld worden de Casambi Applicatie en de Diensten in deze Overeenkomst gezamenlijk de “Casambi Applicatie” genoemd.

Gebruikerscontent”: alle door de Gebruiker gegenereerde en door de Casambi Applicatie gebruikte of hierin geïmporteerde materialen, informatie, gegevens of content.

3. Licentievoorwaarden en gebruik van de Casambi Applicatie

Voor de installatie en het gebruik van de Casambi Applicatie is het niet nodig om u te registreren of een gebruikersaccount aan te maken. Voor het beheren en bedienen van door Casambi aangestuurde lampen via de Casambi Applicatie en voor sommige andere Diensten kan registratie of het aanmaken van een gebruikersaccount echter wel nodig zijn. Uw gebruikersaccount is van persoonlijke aard en u mag derden geen toegang geven tot uw gebruikersaccount of dit door derden laten gebruiken. Wees u ervan bewust dat u als enige verantwoordelijk bent voor ieder gebruik onder uw gebruikersaccount van de op de Casambi Applicatie verstrekte Diensten.

Onder geen enkele omstandigheid is Casambi aansprakelijk voor enig onrechtmatig of onbevoegd gebruik van uw gebruikersaccount. Gebruikers die nog geen 16 jaar zijn mogen de Casambi Applicatie niet downloaden en mogen geen gebruikersaccount aanmaken.

Casambi behoudt zich het recht voor om uw gebruikersaccount voor de Diensten op elk moment op te heffen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wanneer wij van mening zijn dat u deze Overeenkomst geschonden hebt, misleidende, onjuiste, ongepaste, ongeoorloofde of illegale content aan de Dienst hebt toegevoegd of schade aan ons of de andere Gebruikers van de Diensten hebt toegebracht.

Onder voorwaarde van naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Casambi de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het van tijd tot tijd gebruiken van de Casambi Applicatie in de door Casambi aan de Gebruiker aangeboden vorm, voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, zoals in deze Overeenkomst bepaald.

Ondanks bovenstaande erkent de Gebruiker voorts dat de aan de Gebruiker toegekende licentie voor de uit de App Store van Apple gedownloade iOS-versie van de Casambi Applicatie verder beperkt is tot een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de iOS-versie van de Casambi Applicatie op alle producten die Gebruiker bezit of beheert, en zoals toegestaan door de in de Servicevoorwaarden van de App Store en deze Overeenkomst opgenomen Gebruiksregels.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de apparatuur, verbindingen en software die nodig zijn voor het gebruik van de Casambi Applicatie, evenals voor de kosten hiervan.

De Gebruiker erkent dat, gezien het feit dat de Casambi Applicaties gratis te downloaden en te gebruiken zijn, Casambi geen onderhoud of ondersteuning voor Casambi Applicaties biedt tijdens de looptijd van deze Overeenkomst. Als enig onderhoud of ondersteuning nodig zou zijn op grond van de toepasselijke wetgeving zal Casambi, en niet Apple of Google, verplicht zijn om dergelijk onderhoud of ondersteuning aan te bieden voor de iOS-versie en/of de Android-versie van de Casambi Applicatie.

Casambi ontwikkelt de Casambi Applicatie voortdurend en we kunnen diverse onderdelen van de Casambi Applicatie, met inbegrip van haar functionaliteiten en kenmerken, geheel of gedeeltelijk wijzigen of verwijderen. We kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder u daarvan op de hoogte te brengen aanpassingen of wijzigingen aan de Casambi Applicatie aanbrengen, mits dergelijke wijzigingen de functionaliteiten van de Casambi Applicatie niet substantieel verminderen. Als we wijzigingen aanbrengen die de functionaliteiten van de Casambi Applicatie substantieel verminderen, zullen we u hiervan van tevoren op de hoogte brengen. U hebt het recht om het gebruik van de Casambi Applicatie op elk moment te beëindigen.

4. Beperkingen van het gebruik

U mag de Casambi Applicatie enkel strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en uitsluitend voor de in deze Overeenkomst genoemde doeleinden gebruiken. Bij het gebruik van de Casambi Applicatie dient u zich eveneens te houden aan eventuele toepasselijke voorwaarden van derden.

Tenzij anderszins vermeld in deze Overeenkomst, is het u niet toegestaan om (of om een derde toe te staan om):

 1. gebruikscontroles of antikopieervoorzieningen van de Casambi Technologie te omzeilen of proberen te omzeilen;
 2. de kwetsbaarheid van de Casambi Technology te onderzoeken, te scannen of te testen;
 3. de Casambi Applicatie of de door middel van de Casambi Technologie beschikbare content op enige wijze te gebruiken die de Casambi Technologie zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of (negatief) beïnvloeden;
 4. gebruik te maken van datamining, robots, scraping of soortgelijke methodes voor het verzamelen of extraheren van gegevens;
 5. gebruik te maken van bots of andere geautomatiseerde methodes voor het gebruiken van de Casambi Technologie;
 6. de Casambi Technologie en/of de door iemand anders dan uzelf verstrekte content die beschikbaar is door middel van de Casambi technologie te gebruiken, te kopiëren, te verkopen, te verhuren, in licentie te geven of anderszins aan iemand te verstrekken, behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst;
 7. andere Gebruikers te hinderen in hun gebruik en genot van Casambi Technologie;
 8. de broncode van de Casambi Technologie of enige hiermee verwante technologie, of een deel hiervan, te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren, te ontcijferen of deze anderszins proberen te achterhalen;
 9. de Casambi Technologie te gebruiken voor het versturen van ongeoorloofde reclame, promotiematerialen, junkmail, kettingbrieven, wedstrijden, piramidespelen of enige andere vorm van (commerciële) verzoeken of massacommunicatie;
 10. zich toegang tot de Diensten te verschaffen, behalve door middel van de uitdrukkelijk door de Casambi Applicatie beschikbaar gestelde interfaces;
 11. de Casambi Technologie in strijd met toepasselijke wetgeving te gebruiken;
 12. de Casambi Technologie te gebruiken op manieren die een schending vormen van intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen of de privacy van derden, zoals het plaatsen van privé-informatie van een derde, met inbegrip van zijn/haar persoonsgegevens, in de Casambi Applicatie;
 13. de Casambi Technologie te gebruiken voor ongeoorloofde, ongepaste of onethische doeleinden of activiteiten;

of

14. de Casambi Technologie te gebruiken voor het sturen van materiaal dat adware, malware, spyware, softwarevirussen, wormen of andere computercode bevat die ontworpen is voor het onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van computersoftware of -apparatuur.

5. Content en gegevens van Gebruikers

De Gebruiker kan van tijd tot tijd Gebruikerscontent genereren in verband met het gebruik van de Casambi Applicatie. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de Gebruikerscontent die hij/zij in de Casambi Applicatie plaatst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het hebben van alle noodzakelijke rechten voor het toevoegen van dergelijke content aan de Casambi Applicatie voor gebruik in overeenstemming met deze Overeenkomst. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat door de Gebruiker geplaatste gebruikerscontent geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden of toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt. Plaats geen illegale, aanstootgevende, bedreigende, lasterlijke, beledigende of anderszins ongepaste gebruikerscontent in de Casambi Applicatie.

Casambi screent of bewaakt gebruikerscontent niet en is evenmin verantwoordelijk voor het bewaren van gebruikerscontent die door de Gebruikers naar de Casambi Applicatie is geüpload.

De Gebruiker verleent Casambi hierbij een onherroepelijk, eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht voor het gebruiken en bewaren van de door u geplaatste gebruikerscontent in enige vorm en ten behoeve van het verlenen van de Diensten en andere diensten van Casambi, zonder enige vergoeding of verdere kennisgeving aan u.

Tenzij uitdrukkelijk verboden door de wet, doet u hierbij afstand van alle morele rechten op de door u geplaatste gebruikerscontent met betrekking tot het gebruik door Casambi van dergelijke gebruikerscontent in verband met de Casambi Applicatie op grond van toepasselijke wetgeving. Deze licentieverlening aan Casambi en bovengenoemde afstanddoening van alle toepasselijke morele rechten blijft ook na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan. We hebben het recht om gebruikerscontent te allen tijde te verwijderen.

We kunnen gegevens met betrekking tot uw registratie en gebruik van de Casambi Applicatie, met inbegrip van persoonsgegevens, verzamelen en verwerken, zoals uw contactgegevens en identificatiegegevens. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons op dat moment van kracht zijnde Privacybeleid, beschikbaar op onze website.

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat het verzamelen en genereren van anonieme en statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de Casambi Applicatie, de Diensten en eventuele andere goederen en/of diensten die deel uitmaken van de Casambi Technologie, voor Casambi van essentieel belang zijn voor het door ons ontwikkelen van de Casambi Applicatie en de Casambi Technologie, en voor onze bedrijfsvoering. Casambi heeft het recht om dergelijke anonieme gegevens en statistische gegevens te verzamelen en te genereren uit gegevens met betrekking tot uw registratie en gebruik van de Casambi Applicatie, de Diensten en eventuele andere goederen en/of diensten die deel uitmaken van de Casambi Technologie. De intellectuele eigendomsrechten op en het eigendom van dergelijke verzamelde en/of gegenereerde gegevens behoren exclusief toe aan Casambi.

6. Diensten en content van derden

De Casambi Applicatie kan links bevatten naar door derden verstrekte diensten en bepaalde functionaliteiten en content op de Casambi Applicatie kunnen door derden geleverd worden.

Deze Overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de Casambi Applicatie en het gebruik hiervan. Alle hieraan verbonden diensten, functionaliteiten en content van derden worden door de betreffende derden verstrekt en vallen onder hun servicevoorwaarden of andere overeenkomsten of licenties.

Zonder af te doen aan enige verplichting tot vrijwaring tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op grond van toepasselijke wetgeving in overeenstemming met onderstaand artikel 7, aanvaardt Casambi geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van dergelijke diensten en content van derden, ongeacht of hiernaar verwezen wordt door of deze beschikbaar zijn in de Casambi Applicatie.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle al dan niet geregistreerde auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, octrooien, databasebeschermingsrechten, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, titels, computercodes, audiovisuele effecten, artwork, geluidseffecten, muziek en alle toepassingen, wijzigingen en afgeleide werken daarvan in of met betrekking tot de Casambi Technologie en de door de Casambi Applicatie of Casambi Technologie gegenereerde gegevens, of het gebruik door de Gebruiker van de Casambi Applicatie of Casambi Technologie en alle onderdelen en kopieën daarvan berusten uitsluitend bij en zijn exclusief eigendom van Casambi en/of zijn licentiegevers.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst verleent deze Overeenkomst de Gebruiker geen intellectuele eigendomsrechten op de Casambi Technologie, en alle rechten die niet uitdrukkelijk op grond van deze Overeenkomst verleend worden, zijn voorbehouden aan Casambi en/of, in een voorkomend geval, zijn licentiegevers.

De gebruiker kan ervoor kiezen, maar is niet verplicht, om suggesties, feedback en andere informatie aan Casambi te verstrekken met betrekking tot mogelijke verbeteringen in de bediening, functionaliteit of het gebruik van de Casambi Technologie (“Feedback”). Alle door de Gebruiker gegeven Feedback zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijke informatie en de Gebruiker verleent Casambi een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en royaltyvrije licentie voor het gebruiken, bekendmaken, kopiëren, publiceren, in licentie geven, wijzigen, sublicentiëren of anderszins verspreiden en exploiteren van gegeven Feedback.

Voor zover we op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn tot schadeloosstelling voor intellectuele eigendomsrechten, zijn wij, en niet Apple, als enigen verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de afwikkeling en kwijting van een claim dat de iOS-versie van de Casambi Applicatie of uw gebruik hiervan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van een derde.

8. Garantie en claims

Tenzij specifiek anders bepaald in deze Overeenkomst wordt de Casambi Applicatie verstrekt in de staat waarin deze verkeert (“as is”) en met de op dat moment beschikbare functionaliteiten zonder garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover er sprake is van enige garantie op grond van de wet die niet afgewezen kan worden, zijn wij, en niet Apple of Google, als enigen verantwoordelijk voor een dergelijke garantie.

Wij, en niet Apple, zijn verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van alle claims van de Gebruiker of een derde met betrekking tot de iOS-versie van de Casambi Applicatie of het bezit en/of gebruik door de Gebruiker van de iOS-versie van de Casambi Applicatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) claims in verband met productaansprakelijkheid; (ii) claims dat de iOS-versie van de Casambi Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbeschermings-, privacy- of soortgelijke wetgeving. Deze Overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker niet verder dan hetgeen dat door toepasselijke wetgeving is toegestaan.

De gebruiker verklaart en garandeert dat (i) hij/zij niet gevestigd is in een land dat onderworpen is aan een embargo door de Amerikaans regering of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land “dat terroristen ondersteunt”; en (ii) hij/zij niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of aan beperkingen onderhevige partijen.

9. Beperking van aansprakelijkheid

We streven ernaar om de Casambi Applicatie werkend te houden, maar houdt u er rekening mee dat de Casambi Applicatie te allen tijde tijdelijk onderbroken kan worden of permanent niet meer kan werken en fouten en onjuistheden kan bevatten.

We zijn niet verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt wordt door dergelijke onderbrekingen, opschortingen, fouten of onjuistheden of door enig gebruik van de Casambi Applicatie door u.

Dit artikel vormt geen beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van Casambi jegens onze consumenten of Gebruikers voor gebreken of vertragingen in de Casambi Applicatie of uw wettelijke rechtsmiddelen op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen van wetten op het gebied van de bescherming van consumenten.

10. Looptijd en beëindiging

Deze Overeenkomst is van kracht en bindend zolang de Gebruiker de Casambi Applicatie gebruikt. U kunt gemakshalve op ieder gewenst moment stoppen met het gebruik van de Casambi Applicatie, waarna deze Overeenkomst onmiddellijk zal eindigen.

Alle bepalingen van deze Overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging of afloop van de Overeenkomst te blijven bestaan, blijven hierna nog van kracht.

11. Diversen

We hebben het recht om deze Overeenkomst te wijzigen door publicatie van de gewijzigde Overeenkomst op onze website en/of in de Casambi Applicatie en door onze Gebruikers op de website en/of in de Casambi Applicatie te informeren dat deze Overeenkomst gewijzigd is.

De gewijzigde Overeenkomst wordt binnen dertig (30) dagen na publicatie hiervan van kracht.

Door de Casambi Applicatie te blijven gebruiken nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd, accepteert u de nieuwe voorwaarden van deze Overeenkomst.

U kunt deze Overeenkomst niet overdragen of cederen. Wij kunnen deze Overeenkomst en onze rechten op grond van deze Overeenkomst (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en licenties) echter wel overdragen en cederen aan met ons verbonden ondernemingen, of als onderdeel van een verkoop of overdracht van ons bedrijf of een andere bedrijfsovername.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met Fins recht, zonder inachtneming van het hierin bepaalde met betrekking tot rechtskeuze.

Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal onderworpen worden aan minnelijke onderhandelingen tussen de Gebruiker en Casambi. Als er geen minnelijke regeling getroffen wordt, zal het geschil in eerste instantie beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank van Espoo, Finland. Als consument woonachtig in de Europese Unie kunt u een geschil ook aanhangig maken via de door de Europese Commissie aangeboden onlinegeschillenbeslechting (zie http://ec.europa.eu/odr). Finse consumenten kunnen een procedure aanhangig maken bij de rechter in hun woonplaats of een geschil voorleggen aan de Finse Geschillencommissie voor Consumenten (zie kuluttajariita.fi). Alvorens een geschil voor te leggen aan de Finse Geschillencommissie voor Consumenten dienen Finse consumenten contact op te nemen met de door de Finse Mededingings- en Consumentenautoriteit aangeboden Adviesdienst voor Consumenten (zie www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).