POLITYKA PRYWATNOŚCI CASAMBI 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez firmę Casambi Technologies Oy („Casambi” lub „my”) w odniesieniu do użytkowników („Użytkownicy” lub „wy”) witryny firmy Casambi oraz aplikacji online firmy Casambi służących do sterowania oprawami z obsługą Casambi (witryna i aplikacje nazywane dalej łącznie „Usługa”). Tacy Użytkownicy obejmują użytkowników końcowych aplikacji, odwiedzających witrynę oraz osoby korzystające z Usługi w imieniu naszych partnerów biznesowych lub organizacji klientów. 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest udostępnianie Użytkownikom informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z obowiązkami informacyjnymi określonymi w artykułach 13 i 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). 

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy praktyk dotyczących prywatności i przetwarzania danych jakichkolwiek osób trzecich ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. 

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać w razie potrzeby zaktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w praktykach przetwarzania danych lub w innych przypadkach. Bieżącą wersję można znaleźć w naszej witrynie www.casambi.com. Nie wprowadzimy istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności ani nie ograniczymy praw Użytkowników w ramach niniejszej Polityki Prywatności bez powiadomienia o tym. 

DANE KONTAKTOWE 

Nazwa: Casambi Technologies Oy 
Identyfikator firmy: 2418753-5 
Adres korespondencyjny: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finlandia  
Kontakt: info@casambi.com 
Witryna: Casambi.com 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I ŹRÓDŁA DANYCH 

Gromadzimy trzy rodzaje informacji dotyczących Użytkowników: (i) dane konta, (ii) dane przedstawiciela biznesowego oraz (iii) dane analityczne. 

Dane konta są uzyskiwane bezpośrednio od Użytkowników w połączeniu z używaniem Usługi. Dane konta mogą też być nam dostarczane przez firmę lub organizację w imieniu której korzystasz z Usług. 

Dane analityczne są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi. Chociaż zwykle nie używamy danych analitycznych do identyfikowania poszczególnych osób, czasem osoby mogą zostać na ich podstawie rozpoznane, zarówno indywidualnie, jak i w zestawieniu lub połączeniu z danymi konta. W takich sytuacjach dane analityczne będą także uznawane za dane osobowe w ramach stosownych przepisów prawa i będziemy traktować dane połączone jak dane osobowe oraz przetwarzać takie dane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

Firma Casambi może przetwarzać następujące kategorie danych: 

Dane konta: 

Dane analityczne

Dane przedstawiciela biznesowego: 

PLIKI COOKIE I NARZĘDZIA ANALITYCZNE 

Używamy różnych technologii do zbierania i przechowywania danych analitycznych oraz innych informacji, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą Usługę, w tym plików cookie.  

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia i zapisywane na nim, które pozwalają nam identyfikować odwiedzających nasze witryny, ułatwiać korzystanie z naszej Usługi i tworzyć informacje zagregowane o odwiedzających. To pomaga nam ulepszać naszą Usługę oraz lepiej obsługiwać naszych Użytkowników. Pliki cookie nie spowodują szkód dla urządzenia ani plików. Używamy plików cookie do dostosowywania naszej Usługi oraz udostępnianych informacji zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami naszych Użytkowników. 

Użytkownicy mogą ustawić w swojej przeglądarce internetowej odrzucanie plików cookie lub alertowanie o fakcie wysyłania plików cookie. Na przykład pod poniższymi linkami są dostępne informacje o tym, jak dostosować ustawienia plików cookie w niektórych popularnych przeglądarkach: 

Przypominamy, że niektóre części naszej Usługi mogą nie działać poprawnie w przypadku odmowy używania plików cookie. 

Używamy także usługi Google Analytics do kompilowania danych analitycznych i raportów dotyczących używania przez odwiedzających. Omówienie usługi Google Analytics można uzyskać w witrynie tej usługi. Z usługi Google Analytics można zrezygnować przy użyciu następującego narzędzia dodatkowego przeglądarki: Dodatek do rezygnowania z usługi Google Analytics. 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Cele przetwarzania 

W celu świadczenia naszej Usługi oraz wypełniania zobowiązań wynikających z umowy (podstawa prawna: wykonywanie umowy oraz uzasadniony interes) 

Przetwarzamy dane osobowe, aby móc oferować Usługę naszym Użytkownikom oraz prowadzić i utrzymywać naszą działalność. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonywania naszych zobowiązań wynikających z umowy względem Użytkownika lub organizacji, którą reprezentuje Użytkownik. Możemy używać danych na przykład do oferowania podstawowych funkcji Usługi oraz zapewniania dostępu do Usługi. 

W celu wypełniania naszych prawnych obowiązków (podstawa prawna: zgodność z prawnym obowiązkiem) 

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia nam administrowania oraz realizowania naszych obowiązków w ramach przepisów prawa. Obejmuje to dane przetwarzane w celu wywiązywania się z naszych obowiązków w zakresie księgowości oraz dostarczania informacji odpowiednim urzędom. 

W celu likwidacji szkód i prowadzenia procesów sądowych (podstawa prawna: uzasadniony interes) 

Możemy przetwarzać dane osobowe w związku z likwidacją szkód, windykacją należności i procesami sądowymi. Możemy także przetwarzać dane w celu zapobiegania oszustwom, nadużyciom naszych Usług oraz zabezpieczania danych, systemu i sieci. 

W celu prowadzenia komunikacji i marketingu (podstawa prawna: uzasadniony interes) 

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu kontaktowania się z naszymi Użytkownikami w sprawach dotyczących naszej Usługi oraz informowania Użytkowników o zmianach w naszej Usłudze. Możemy także przetwarzać dane osobowe, aby reklamować naszą Usługę, na przykład w formie wysyłania biuletynów. 

W celu poprawiania jakości i analizy trendu (podstawa prawna: uzasadniony interes) 

Możemy przetwarzać informacje dotyczące używania Usługi w celu poprawiania jakości usługi, na przykład analizując wszelkie trendy w używaniu naszej Usługi. Gdzie tylko jest to możliwe, będziemy to robić, używając tylko zagregowanych danych niebędących danymi osobowymi. 

Podstawy prawne przetwarzania 

Przede wszystkim przetwarzamy dane Użytkowników na podstawie umów. W przypadku Użytkowników działających jako przedstawiciele organizacji będących naszymi klientami lub partnerami dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim na podstawie naszego uzasadnionego interesu przy równoczesnym wypełnianiu naszych zobowiązań wynikających z umowy względem reprezentowanych przez nich organizacji. 

Możemy także przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów, na przykład w połączeniu z analizą i marketingiem. Gdy decydujemy się na użycie Twoich danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów, rozważamy własne interesy względem Twojego prawa do prywatności. 

W określonych przypadkach może być wymagane od Użytkowników udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku podstawą prawną do takiego przetwarzania jest Twoja zgoda. Możesz w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę. 

TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE 

Casambi przechowuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mamy jednak usługodawców w kilku lokalizacjach geograficznych. W związku z tym my oraz nasi usługodawcy możemy transferować dane osobowe do jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub poza miejscem zamieszkania Użytkownika bądź też uzyskiwać dostęp do tych danych w tych jurysdykcjach. 

Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika są objęte adekwatnym poziomem ochrony w jurysdykcjach, w których są one przetwarzane. Zapewniamy adekwatną ochronę dla transferów danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym poprzez szereg umów z naszymi usługodawcami na podstawie standardowych klauzul umownych lub innych podobnych umów. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim poza organizacją Casambi, chyba że wystąpi jedna z poniższych okoliczności: 

Jest to niezbędne do celów wyznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności 

W zakresie, w jakim osoby trzecie potrzebują uzyskiwać dostęp do danych osobowych w celu świadczenia Usługi, firma Casambi podjęła odpowiednie środki umowne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

Z powodów prawnych 

Możemy udostępniać dane osobowe osobom trzecim poza organizacją Casambi, gdy uznamy, że dostęp do danych osobowych i ich używanie jest racjonalnie uznane za niezbędne do: (i) przestrzegania wszelkich obowiązujących praw, przepisów i/lub wyroków sądowych; (ii) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób reagowania na oszustwa, problemy z zabezpieczeniami lub problemy techniczne; i/lub (iii) 

chronienia interesów, nieruchomości lub bezpieczeństwa firmy Casambi, naszych Użytkowników lub społeczeństwa w zgodzie z przepisami prawa. Gdy jest to możliwe, będziemy informować Użytkowników o takim transferze i przetwarzaniu. 

Upoważnionym usługodawcom 

Możemy udostępniać dane osobowe upoważnionym usługodawcom, którzy świadczą dla nas usługi (w tym przechowywanie danych, sprzedaż, marketing i usługi pomocy technicznej). Nasze umowy z naszymi usługodawcami obejmują zobowiązania, że usługodawcy zgadzają się na ograniczenie używania przez nich danych osobowych oraz na przestrzeganie standardów prywatności i bezpieczeństwa w wymiarze co najmniej równie rygorystycznym jak postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. 

Z innych przyczyn prawnych 

Jeśli Casambi jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż składników majątku, możemy transferować dane osobowe do zaangażowanych w to osób trzecich. Jednak będziemy nadal zapewniać poufność wszystkich danych osobowych. Powiadomimy wszystkich Użytkowników, których to dotyczy, gdy dane osobowe będą transferowane lub zaczną podlegać innej polityce prywatności tak szybko, jak będzie to racjonalnie możliwe. 

Za wyraźną zgodą 

Możemy udostępnić dane osobowe osobom trzecim poza organizacją Casambi z powodów innych niż wymienione powyżej, gdy uzyskamy wyraźną zgodę Użytkownika na zrobienie tego. Masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. 

Dane anonimowe i zagregowane 

Powyższe zasady dotyczące ujawniania danych mają zastosowanie do danych osobowych. Możemy ujawnić dane zagregowane osobom trzecim, ale wyłącznie w zakresie, w którym takie dane zagregowane są w formacie anonimowym i nie obejmują żadnych danych osobowych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

Casambi nie przechowuje danych osobowych przez czas dłuższy niż jest prawnie dozwolony i niezbędny w celach świadczenia Usługi lub jej istotnych części. Okres przechowywania zależy od charakteru informacji oraz celów przetwarzania. Dlatego maksymalny okres może się różnić w zależności od użytkowania. 

Będziemy przechowywać dane analityczne związane z Usługą nie dłużej niż jest to racjonalnie niezbędne. 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW 

Prawo do uzyskiwania dostępu 

Masz prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Możesz kontaktować się z nami i powiadomimy Cię o tym, które dane osobowe zebraliśmy i które dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzamy. 

Prawo do wycofania zgody 

W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest oparte na zgodzie udzielonej nam przez Ciebie, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody może skutkować zmniejszeniem możliwości korzystania z naszych usług. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. 

Prawo do korygowania 

Masz prawo do poprawiania lub uzupełniania niepoprawnych bądź niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas o Tobie przez kontaktowanie się z nami. 

Prawo do usunięcia 

Możesz także poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych systemów. Spełnimy taką prośbę, o ile nie będziemy mieć podstaw prawnych do tego, aby nie usuwać danych. 

Prawo do sprzeciwu 

Masz prawo do sprzeciwiania się określonemu używaniu Twoich danych osobowych, jeśli takie dane są przetwarzane w celach innych niż niezbędne do wykonywania Usług lub wywiązania się z obowiązku prawnego. Sprzeciwienie się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych może skutkować zmniejszeniem możliwości korzystania z naszej Usługi. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych na przykład, gdy Twoje żądania wymazania danych, korygowania lub sprzeciwu są w stanie oczekiwania i/lub gdy nie mamy podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych. Może to jednak skutkować zmniejszeniem możliwości korzystania z naszej Usługi. 

Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych od nas w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie oraz do niezależnego transmitowania tych danych do osoby trzeciej. 

Jak korzystać z praw 

Z praw wymienionych powyżej można skorzystać przez wysłanie do nas listu lub wiadomości e-mail na adresy wskazane powyżej. Możemy zażądać zapewnienia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. 

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania żądań, które są bez racjonalnych podstaw powtarzane, nadmierne lub w oczywisty sposób nieuzasadnione. 

MARKETING BEZPOŚREDNI 

Niezależnie od wszelkich zgód udzielonych uprzednio na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo do zabronienia nam używania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, badania rynku oraz profilowania wykonywanego w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami pod adresami wskazanymi powyżej lub przy użyciu możliwości zrezygnowania z subskrypcji oferowanej w połączeniu z dowolnymi wiadomościami marketingu bezpośredniego. 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

Używamy administracyjnych, organizacyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń w celu chronienia danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez nas. Nasze mechanizmy kontroli zabezpieczeń zostały opracowane w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu poufności danych, integralności, dostępności, wytrzymałości i możliwości przywracania danych. Regularnie testujemy nasze systemy oraz inne zasoby pod kątem luk w zabezpieczeniach. 

Jeśli pomimo środków bezpieczeństwa nastąpi naruszenie zabezpieczeń, które może mieć negatywny wpływ na Twoją prywatność, poinformujemy Cię oraz inne strony, na które może to też mieć wpływ, jak również odpowiednie władze, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych, tak szybko, jak to możliwe. 

SKŁADANIE SKARG 

Jeśli uznasz nasze przetwarzanie danych osobowych za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, możesz złożyć skargę w lokalnym urzędzie nadzorczym ds. ochrony danych. 

W Finlandii lokalny urząd nadzorczy to Data Protection Ombudsman (www.tietosuoja.fi).