PRIVACYBELEID VAN CASAMBI

Dit Privacybeleid is van toepassing op de door Casambi Technologies Oy (“Casambi” “wij” of “we”) verwerkte persoonsgegevens met betrekking tot de gebruikers (“Gebruikers” of “u”) van de website van Casambi en de online applicaties van Casambi die gebruikt worden voor het bedienen van door Casambi aangestuurde lampen (de website en applicaties hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”). Onder dergelijke Gebruikers vallen eindgebruikers van de applicatie, bezoekers van de website en personen die de Dienst namens onze zakenpartners of organisaties van klanten gebruiken. 

Het doel van dit Privacybeleid is om Gebruikers informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de in artikel 13 en 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) uiteengezette informatieverplichtingen. 

Dit Privacybeleid geldt niet voor praktijken van derden op het gebied van privacy en gegevensbescherming, en we zijn hier evenmin verantwoordelijk voor. 

Indien gewenst kan dit Privacybeleid bijgewerkt worden om aan te sluiten op wijzigingen in werkwijzen op het gebied van gegevensverwerking of andere wijzigingen. De huidige versie kunt u vinden op onze website www.casambi.com. Zonder kennisgeving zullen we dit Privacybeleid niet substantieel wijzigen of de rechten van Gebruikers op grond van dit Privacybeleid verminderen. 

CONTACTGEGEVENS 

Naam: Casambi Technologies Oy 
Bedrijfsnummer: 2418753-5 
Correspondentieadres: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland  
Contact: info@casambi.com 
Website: casambi.com 

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN BRONNEN VAN GEGEVENS 

We verzamelen drie soorten informatie met betrekking tot de Gebruikers: (i) accountgegevens; (ii) gegevens van de bedrijfsvertegenwoordiger; en (iii) gegevens voor analysedoeleinden. 

Accountgegevens worden rechtstreeks van Gebruikers ontvangen in verband met het gebruik van de Dienst. Accountgegevens kunnen ook aan ons verstrekt worden door het bedrijf of de organisatie namens welke u gebruik maakt van de Diensten. 

Gegevens voor analysedoeleinden worden automatisch verzameld wanneer u de Dienst gebruikt. Hoewel we gegevens voor analysedoeleinden normaliter niet gebruiken voor het identificeren van personen, kunnen personen hier soms wel uit herkend worden, hetzij individueel of wanneer deze gegevens met accountgegevens gecombineerd of gekoppeld worden. In dergelijke situaties zullen gegevens voor analysedoeleinden ook worden beschouwd als persoonsgegevens op grond van toepasselijke wetgeving en zullen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens behandelen en dergelijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid verwerken. 

Casambi kan de volgende categorieën van gegevens verwerken: 

Accountgegevens: 

Gegevens voor analysedoeleinden

Gegevens van de bedrijfsvertegenwoordiger: 

COOKIES EN INSTRUMENTEN VOOR ANALYSEDOELEINDEN 

Wanneer Gebruikers onze Dienst bezoeken, maken we gebruik van diverse technologieën voor het verzamelen en opslaan van gegevens voor analysedoeleinden, met inbegrip van cookies.  

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die naar uw apparaat verzonden en daar opgeslagen worden, waarmee we bezoekers van onze website kunnen identificeren, het gebruik van onze Dienst kunnen faciliteren en waarmee we geaggregeerde informatie over onze bezoekers kunnen creëren. Dit helpt ons om onze Dienst te verbeteren en onze Gebruikers beter te bedienen. De cookies brengen geen schade toe aan uw apparaat of bestanden. We gebruiken cookies om onze Dienst en de informatie die we verstrekken af te stemmen op de individuele interesses van onze Gebruikers. 

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun webbrowser zo in te stellen dat deze cookies weigert of een melding stuurt wanneer er cookies verstuurd worden. Via de volgende links vindt u meer informatie over het aanpassen van cookie-instellingen in enkele populaire browsers: 

Houd er rekening mee dat sommige delen van onze Dienst mogelijk niet goed werken als het gebruik van cookies wordt geweigerd. 

We maken ook gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van gegevens voor analysedoeleinden en het samenstellen van rapporten over het gebruik door bezoekers. Bezoek Google Analytics voor een overzicht van Google Analytics. Afmelden voor Google Analytics is mogelijk met de volgende add-on voor de browser: Google Analytics opt-out add-on. 

DOELEN VAN EN GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING 

Doelen van de verwerking 

Het verlenen van onze Dienst en het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen (rechtsgrondslag: uitvoering van een contract en gerechtvaardigd belang) 

We verwerken persoonsgegevens om onze Dienst aan Gebruikers aan te kunnen bieden en voor het runnen en in stand houden van ons bedrijf. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen ten opzichte van de Gebruiker en ten opzichte van de organisatie die door de Gebruiker wordt vertegenwoordigd. We kunnen de gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanbieden van essentiële functionaliteiten van de Dienst en het verschaffen van toegang tot de Dienst. 

Voor onze wettelijke verplichtingen (rechtsgrondslag: nakoming van een wettelijke verplichting) 

We verwerken persoonsgegevens om onze verplichtingen op grond van de wet te kunnen beheren en nakomen. Hieronder vallen ook gegevens die verwerkt worden voor het nakomen van onze verplichtingen met betrekking tot de boekhouding en voor het verstrekken van informatie aan relevante autoriteiten. 

Voor het behandelen van claims en juridische processen (rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang) 

We kunnen persoonsgegevens verwerken in verband met het behandelen van claims, incasseren van vorderingen en juridische processen. Ook kunnen we gegevens verwerken ter voorkoming van fraude, misbruik van onze Diensten en voor de beveiliging van gegevens, systeem en netwerk. 

Voor communicatie en marketing (rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang) 

We kunnen persoonsgegevens verwerken om contact op te kunnen nemen met onze Gebruikers over onze Dienst en voor het informeren van Gebruikers over veranderingen in onze Dienst. Ook kunnen we persoonsgegevens verwerken voor het vermarkten van onze Dienst, bijvoorbeeld in de vorm van het sturen van nieuwsbrieven. 

Voor kwaliteitsverbetering en analyse van trends (rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang) 

We kunnen informatie met betrekking tot het gebruik van de Dienst verwerken voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, bijvoorbeeld door eventuele trends in het gebruik van onze Dienst te analyseren. Waar mogelijk zullen we dit uitsluitend doen met gebruik van geaggregeerde gegevens die niet tot een persoon te herleiden zijn. 

Gerechtvaardigde gronden voor de verwerking 

We verwerken persoonsgegevens van Gebruikers hoofdzakelijk op contractuele basis. Voor Gebruikers die handelen als vertegenwoordiger van organisaties van onze klanten of partners worden persoonsgegevens voornamelijk verwerkt op grond van ons gerechtvaardigde belang bij het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens de organisaties die zij vertegenwoordigen. 

We kunnen persoonsgegevens ook verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld in combinatie met analyses en marketing. Wanneer we ervoor kiezen om uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang te gebruiken, maken we een afweging tussen onze eigen belangen en uw recht op privacy. 

In bepaalde gevallen kunnen Gebruikers worden verzocht om hun toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens. In dit geval is uw toestemming de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. 

INTERNATIONALE DOORGIFTEN 

Casambi slaat persoonsgegevens van Gebruikers voornamelijk op binnen de Europese Economische Ruimte. We hebben echter dienstverleners in meerdere geografische gebieden. Daarom kunnen onze dienstverleners persoonsgegevens doorgeven aan of inzien in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte of buiten de vestigingsplaats van de Gebruiker. 

We zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van Gebruikers een toereikend niveau van bescherming krijgen in de rechtsgebieden waar deze verwerkt worden. We bieden toereikende bescherming voor de doorgiften van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte door middel van een reeks overeenkomsten met onze dienstverleners die gebaseerd zijn op de standaardcontractbepalingen of andere soortgelijke regelingen. 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS 

We delen geen persoonsgegevens met derden buiten de organisatie van Casambi, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet: 

Het is nodig voor de in dit Privacybeleid genoemde doelen 

Voor zover derden inzage in persoonsgegevens behoeven voor het uitvoeren van de Dienst heeft Casambi passende contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens enkel en alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving verwerkt worden. 

Om wettelijke redenen 

We kunnen persoonsgegevens met derden buiten de organisatie van Casambi delen wanneer we te goeder trouw geloven dat inzage in en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is voor: (i) naleving van toepasselijke wetgeving, verordeningen en/of rechterlijke beschikkingen; (ii) het opsporen, voorkomen of anderszins bestrijden van fraude, beveiligings- of technische problemen; en/of (iii) 

het beschermen van de belangen, het eigendom of de veiligheid van Casambi, onze Gebruikers of het publiek in overeenstemming met de wet. Waar mogelijk zullen we Gebruikers informeren over een dergelijke doorgifte en verwerking. 

Aan bevoegde dienstverleners 

We kunnen persoonsgegevens delen met bevoegde dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren (met inbegrip van diensten op het gebied van gegevensopslag, verkoop, marketing en ondersteuning). In onze overeenkomsten met onze dienstverleners zijn verplichtingen opgenomen die inhouden dat de dienstverleners ermee instemmen om hun gebruik van persoonsgegevens te beperken en zich te houden aan privacy- en veiligheidsnormen die op zijn minst even streng zijn als de voorwaarden van dit Privacybeleid. 

Om andere gerechtvaardigde redenen 

Als Casambi betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen we persoonsgegevens doorgeven aan de hierbij betrokken derde. We zullen echter de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens blijven waarborgen. We zullen alle betreffende Gebruikers zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen wanneer de persoonsgegevens doorgegeven worden of onder een ander privacybeleid komen te vallen. 

Met uitdrukkelijke toestemming 

We kunnen persoonsgegevens met derden buiten de organisatie van Casambi delen om andere redenen dan bovengenoemde wanneer we hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker hebben. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. 

Anonieme en geaggregeerde gegevens 

Houd er rekening mee dat bovengenoemde beginselen met betrekking tot de bekendmaking van gegevens van toepassing zijn op persoonsgegevens. We kunnen geaggregeerde gegevens bekend maken aan derden, maar enkel voor zover dergelijke geaggregeerde gegevens anoniem zijn en geen persoonsgegevens bevatten. 

OPSLAGTERMIJN 

Casambi bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en nodig is voor het verlenen van de Dienst of de relevante onderdelen daarvan. De opslagtermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doelen van de verwerking. De maximale opslagtermijn kan derhalve per gebruik verschillen. 

We zullen gegevens voor analysedoeleinden die betrekking hebben op de Dienst niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk bewaren. 

RECHTEN VAN GEBRUIKERS 

Recht op inzage 

U hebt het recht op inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen en we zullen u dan vertellen welke persoonsgegevens we over u hebben verzameld en welke we daarvan verwerken. 

Recht om uw toestemming in te trekken 

In het geval dat de verwerking gebaseerd is op een toestemming die u ons verleend hebt, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van een toestemming kan evenwel leiden tot minder mogelijkheden om onze diensten te gebruiken. Het intrekken van toestemming laat de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen vóór deze intrekking onverlet. 

Recht op rectificatie 

U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u opgeslagen hebben te laten corrigeren of aanvullen door contact met ons op te nemen. 

Recht op gegevenswissing 

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te wissen. We zullen aan een dergelijk verzoek voldoen tenzij we een gerechtvaardigde grond hebben om de gegevens niet te verwijderen. 

Recht van bezwaar 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens als dergelijke gegevens verwerkt worden voor andere doeleinden dan nodig voor de uitvoering van de Diensten of voor de naleving van een wettelijke verplichting. Als u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, kan dit leiden tot minder mogelijkheden om gebruik te maken van onze Dienst. 

Recht op beperking van de verwerking 

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer er een verzoek van u om gegevenswissing of rectificatie of een bezwaar loopt en/of wanneer we geen gerechtvaardigde redenen hebben voor de verwerking van uw gegevens. Dit kan echter leiden tot minder mogelijkheden om gebruik te maken van onze Dienst. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde en gangbare vorm van ons te ontvangen en deze gegevens onafhankelijk aan een derde door te sturen. 

Uitoefenen van de rechten 

Bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van een brief of e-mail aan ons op bovenstaande adressen. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken die nodig is voor het bevestigen van uw identiteit. 

We behouden ons het recht voor om verzoeken die onredelijk herhaaldelijk, buitensporig of klaarblijkelijk ongegrond zijn te weigeren. 

DIRECT MARKETING 

Ook al hebt u ons van tevoren toestemming gegeven voor direct marketing, u hebt toch het recht om ons te verbieden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing, marktonderzoek en profilering voor doeleinden van direct marketing door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen of door u af te melden via de afmeldingsoptie die bij direct marketing-berichten wordt aangeboden. 

INFORMATIEBEVEILIGING 

We maken gebruik van administratieve, organisatorische, technische en fysieke maatregelen om de door ons verzamelde en verwerkte gegevens te beschermen. Onze veiligheidscontroles zijn ontworpen voor het behoud van een passend niveau van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en weerbaarheid van de gegevens en het vermogen om de gegevens te herstellen. We testen onze systemen en andere bedrijfsmiddelen regelmatig op zwakke plekken in de beveiliging. 

Indien er ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt die mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor uw privacy, zullen we u en andere getroffenen, evenals relevante autoriteiten wanneer dit vereist is door van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, zo spoedig mogelijk over de inbreuk informeren. 

KLACHT INDIENEN 

Wanneer u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).