THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI

1. Phạm vi của Thỏa thuận

Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này (“Thỏa thuận”) bao gồm các điều khoản và điều kiện giữa Casambi Technologies Oy, được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Phần Lan với văn phòng đăng ký tại Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Phần Lan (Mã số doanh nghiệp 2418753-5, “Casambi” hoặc “chúng tôi”) và người dùng cuối (“Người dùng” hoặc “bạn”) liên quan đến việc truy cập và sử dụng Ứng dụng Casambi (như được định nghĩa bên dưới) của bạn, ứng dụng này do Casambi cung cấp và có sẵn cho hệ điều hành di động iOS và Android trong App Store và Google Play.

Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này như một phần của quy trình đăng ký Ứng dụng Casambi hoặc cài đặt hay sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng Casambi, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này như được công bố trên trang web của Casambi và Ứng dụng Casambi, đồng thời chấp nhận bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này áp dụng cho bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng Casambi nào. Nếu không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện ở đây, bạn không thể truy cập, sử dụng và/hoặc cài đặt Ứng dụng Casambi.

Người dùng xác nhận rằng Thỏa thuận này chỉ được ký kết giữa Casambi và Người dùng chứ không phải với Tập đoàn Apple hoặc các chi nhánh của Apple (gọi chung là “Apple”), đồng thời Casambi, chứ không phải Apple, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng Casambi trên iOS và nội dung của nó như được quy định trong Thỏa thuận này. Người dùng đồng ý rằng Apple là bên thụ hưởng thứ ba trong Thỏa thuận này và rằng, khi Người dùng chấp nhận Thỏa thuận, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi Thỏa thuận chống lại Người dùng với tư cách là bên thụ hưởng thứ ba của Thỏa thuận này.

Ngoài ra, Người dùng xác nhận rằng Google Ireland Limited hoặc các chi nhánh của công ty này (gọi chung là “Google”) sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào theo Thỏa thuận này.

2. Định nghĩa

Ứng dụng Casambi” có nghĩa là bất kỳ ứng dụng di động độc quyền nào do Casambi cung cấp liên quan đến Thỏa thuận này có sẵn để tải xuống và cài đặt từ web hoặc cửa hàng ứng dụng, chẳng hạn như App Store và Google Play, với mục đích quản lý và điều khiển thiết bị chiếu sáng được hỗ trợ bởi Casambi.

Công nghệ Casambi” có nghĩa là Ứng dụng, Dịch vụ của Casambi và các thành phần và môi trường kỹ thuật khác tạo thành giải pháp kỹ thuật độc quyền hoàn chỉnh của Casambi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ứng dụng, dịch vụ có nền tảng điện toán đám mây, giải pháp IoT của Casambi cũng như bất kỳ bộ phận và thành phần nào của chúng.

Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ do Casambi cung cấp cho Người dùng trên Ứng dụng Casambi, bao gồm nhưng không giới hạn ở chức năng điều khiển cho phép Người dùng duy trì và điều khiển thiết bị chiếu sáng được hỗ trợ bởi Casambi. Trừ khi có lưu ý khác, Ứng dụng và Dịch vụ Casambi ở đây được gọi chung là “Ứng dụng Casambi”.

Nội dung Người dùng” có nghĩa là bất kỳ tài liệu, thông tin, dữ liệu hoặc nội dung nào được Người dùng tạo ra và được sử dụng hoặc nhập vào Ứng dụng Casambi.

3. Điều khoản Cấp phép và Sử dụng Ứng dụng Casambi

Việc cài đặt và sử dụng Ứng dụng Casambi không yêu cầu đăng ký hoặc tạo tài khoản người dùng. Tuy nhiên, việc duy trì và điều khiển thiết bị chiếu sáng được hỗ trợ bởi Casambi thông qua Ứng dụng Casambi cũng như một số Dịch vụ khác có thể yêu cầu đăng ký và tạo tài khoản người dùng. Tài khoản người dùng của bạn mang tính chất cá nhân và bạn không được cho phép bên thứ ba truy cập và sử dụng tài khoản người dùng của mình. Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng Casambi trong tài khoản người dùng của bạn.

Casambi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ hoạt động sử dụng nào đối với tài khoản người dùng của bạn mang tính bất hợp pháp hoặc trái phép. Người dùng dưới 16 tuối không nên tải xuống Ứng dụng Casambi cũng như tạo tài khoản Người dùng.

Casambi có quyền chấm dứt tài khoản người dùng của bạn đối với Dịch vụ bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này, thêm những nội dung gây hiểu lầm, không chính xác, không phù hợp, trái phép hoặc bất hợp pháp vào Dịch vụ hay gây hại cho chúng tôi hoặc những Người dùng Dịch vụ khác.

Tùy theo việc tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, Casambi cấp cho Người dùng giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi và không thể cấp phép lại để sử dụng Ứng dụng Casambi theo hình thức mà Casambi đưa ra cho Người dùng tùy từng thời điểm cho các mục đích cá nhân và phi thương mại như được nêu ở đây.

Bất kể những điều trên, Người dùng cũng xác nhận rằng giấy phép được cấp cho Người dùng cho Ứng dụng Casambi iOS được tải xuống từ App Store của Apple bị giới hạn thêm ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng Casambi iOS trên bất kỳ sản phẩm nào mà Người dùng sở hữu hoặc kiểm soát và được cho phép theo Quy tắc sử dụng được quy định trong Điều khoản dịch vụ của App Store cũng như Thỏa thuận này.

Người dùng sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc có được thiết bị, kết nối và phần mềm cần thiết để sử dụng Ứng dụng Casambi cũng như đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ đó.

Người dùng xác nhận rằng, do Ứng dụng Casambi được tải xuống và sử dụng miễn phí, Casambi không cung cấp bất kỳ hoạt động bảo trì hoặc hỗ trợ nào cho Ứng dụng Casambi trong thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này. Nếu có yêu cầu bảo trì hoặc hỗ trợ theo luật hiện hành, Casambi, chứ không phải Apple hay Google, sẽ có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ hoạt động bảo trì hoặc hỗ trợ nào như vậy cho Ứng dụng Casambi iOS và/hoặc Ứng dụng Casambi Android.

Casambi đang không ngừng phát triển Ứng dụng Casambi và chúng tôi có thể thay đổi hoặc loại bỏ các phần khác nhau của Ứng dụng Casambi, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các chức năng và tính năng của nó. Chúng tôi có thể thực hiện những điều chỉnh hoặc thay đổi đối với Ứng dụng Casambi tại bất kỳ thời điểm nào theo ý mình mà không cần thông báo cho bạn về điều đó, với điều kiện những thay đổi đó không làm giảm đáng kể các tính năng của Ứng dụng Casambi. Nếu chúng tôi đưa ra những thay đổi làm giảm nghiêm trọng các tính năng của Ứng dụng Casambi, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về điều đó. Bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng Ứng dụng Casambi bất cứ lúc nào.

4. Giới hạn Sử dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng dụng Casambi theo đúng các điều khoản của Thỏa thuận này và chỉ cho các mục đích được nêu ở đây. Bạn cũng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng Casambi, nếu có.

Trừ khi được cho phép trong Thỏa thuận này, bạn không được (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào):

 1. né tránh hoặc cố tình né tránh bất kỳ tính năng kiểm soát sử dụng hoặc chống sao chép nào của Công nghệ Casambi;
 2. thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Công nghệ Casambi;
 3. sử dụng Ứng dụng Casambi hoặc nội dung có sẵn thông qua Công nghệ Casambi dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây hư hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu Công nghệ Casambi;
 4. sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, robot hoặc thu thập hay trích xuất dữ liệu nào tương tự;
 5. sử dụng robot mạng hoặc các phương thức tự động khác để sử dụng Công nghệ Casambi;
 6. sử dụng, sao chép, bán, cho thuê, chuyển nhượng, cấp phép hoặc cung cấp cho bất kỳ ai Công nghệ Casambi và/hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ ai khác ngoài bạn có sẵn thông qua Công nghệ Casambi, ngoại trừ trường hợp được quy định trong Thỏa thuận này;
 7. can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng Công nghệ Casambi của Người dùng khác;
 8. sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, dịch ngược mã nguồn, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Công nghệ Casambi hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào, hoặc bất kỳ phần nào của Công nghệ Casambi;
 9. sử dụng Công nghệ Casambi để truyền tải bất kỳ quảng cáo trái phép, tài liệu khuyến mại, thư rác, spam, thư dây chuyền, cuộc thi, mô hình kinh doanh kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức mời chào hoặc gửi tin nhắn hàng loạt nào khác;
 10. truy cập Dịch vụ không thông qua các giao diện được cung cấp một cách minh bạch bởi Ứng dụng Casambi;
 11. sử dụng Công nghệ Casambi vi phạm pháp luật hiện hành;
 12. sử dụng Công nghệ Casambi dưới những hình thức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba, chẳng hạn như bằng cách đăng thông tin cá nhân của bên thứ ba, bao gồm dữ liệu cá nhân của họ, trong Ứng dụng Casambi;
 13. sử dụng Công nghệ Casambi cho các mục đích hoặc hoạt động trái phép, không phù hợp hoặc phi đạo đức;

hoặc

14. sử dụng Công nghệ Casambi để truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa phần mềm quảng cáo, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, phần mềm vi rút, sâu máy tính hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của phần mềm hoặc thiết bị máy tính.

5. Nội dung và Dữ liệu Người dùng

Người dùng có thể tạo Nội dung Người dùng liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng Casambi theo thời gian. Người dùng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về Nội dung Người dùng mà họ gửi đến Ứng dụng Casambi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc có được tất cả các quyền cần thiết để thêm nội dung đó vào Ứng dụng Casambi với mục đích sử dụng theo Thỏa thuận này. Người dùng phải đảm bảo rằng Nội dung Người dùng do Người dùng gửi không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành nào. Không thêm bất kỳ Nội dung Người dùng nào có tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng hoặc không phù hợp vào Ứng dụng Casambi.

Casambi không sàng lọc hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào đồng thời sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ bất kỳ Nội dung Người dùng nào đã được Người dùng tải lên Ứng dụng Casambi.

Người dùng theo đó trao cho Casambi quyền không thể hủy bỏ, vĩnh viễn, có hiệu lực trên toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển giao và có thể cấp phép bổ sung để sử dụng và lưu trữ Nội dung Người dùng do bạn gửi dưới bất kỳ hình thức nào cũng như cung cấp Dịch vụ và bất kỳ dịch vụ nào khác của Casambi, mà không phải bồi thường hay thông báo thêm cho bạn.

Trong trường hợp không bị pháp luật nghiêm cấm, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân trong Nội dung Người dùng do bạn gửi liên quan đến việc Casambi sử dụng Nội dung Người dùng đó (có liên quan tới Ứng dụng Casambi) theo pháp luật hiện hành. Việc cấp phép cho Casambi này cũng như việc từ bỏ mọi quyền nhân thân hiện hành đã đề cập ở trên vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào tại bất kỳ thời điểm nào.

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, liên quan đến việc bạn đăng ký và sử dụng Ứng dụng Casambi, chẳng hạn như thông tin liên hệ và dữ liệu nhận dạng của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách Quyền riêng tư của mình vốn có hiệu lực tùy từng thời điểm và có sẵn tại trang web của chúng tôi.

Người dùng xác nhận và đồng ý rằng việc thu thập và tạo dữ liệu thống kê ẩn danh liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng Casambi, Dịch vụ và bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào khác là một phần của Công nghệ Casambi, là bản chất của Casambi giúp chúng tôi phát triển Ứng dụng Casambi và Công nghệ Casambi cũng như hỗ trợ các mục đích hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Casambi có quyền thu thập và tạo những dữ liệu ẩn danh và số liệu thống kê như vậy từ dữ liệu liên quan đến việc bạn đăng ký và sử dụng Ứng dụng Casambi, Dịch vụ và bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào khác mà là một phần của Công nghệ Casambi. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu đối với dữ liệu được thu thập và/hoặc được tạo ra như vậy sẽ thuộc về Casambi.

6. Dịch vụ và Nội dung của Bên thứ ba

Ứng dụng Casambi có thể bao gồm các liên kết đến dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và một số chức năng và nội dung trên Ứng dụng Casambi có thể được cung cấp bởi bên thứ ba.

Thỏa thuận này chỉ đề cập đến Ứng dụng Casambi và việc sử dụng nó cũng như bất kỳ và tất cả các dịch vụ, chức năng và nội dung được liên kết của bên thứ ba được cung cấp bởi các bên thứ ba có liên quan đồng thời được bao gồm trong những điều khoản dịch vụ hoặc các thỏa thuận hay giấy phép khác của họ.

Casambi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba đó, cho dù chúng có được nhắc đến hoặc có sẵn trên Ứng dụng Casambi hay không, điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ bồi thường cho các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo luật pháp hiện hành theo Mục 7 dưới đây.

7. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn mọi bản quyền, nhãn hiệu, bản quyền thiết kế, bằng sáng chế, quyền bảo vệ cơ sở dữ liệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại, quyền sở hữu, chức danh, mã máy tính, hiệu ứng nghe nhìn, tác phẩm nghệ thuật, hiệu ứng âm thanh và các tác phẩm âm nhạc cho dù đã đăng ký hay chưa, cũng như tất cả các ứng dụng, sửa đổi và sản phẩm phái sinh của chúng thuộc hoặc liên quan đến Công nghệ Casambi và dữ liệu được tạo ra bởi Ứng dụng Casambi hay Công nghệ Casambi hoặc việc Người dùng sử dụng Ứng dụng Casambi hay Công nghệ Casambi cùng với mọi thành phần và bản sao của chúng sẽ vẫn hoàn toàn thuộc về đồng thời là tài sản duy nhất và độc quyền của Casambi và/hoặc người cấp phép của Casambi.

Trừ khi được nêu rõ ở đây, Thỏa thuận không cấp cho Người dùng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Công nghệ Casambi và tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng theo đây đều được bảo lưu bởi Casambi và/hoặc người cấp phép của Casambi, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Người dùng có thể chọn, nhưng không bắt buộc phải cung cấp các đề xuất, phản hồi và thông tin khác cho Casambi về những cải tiến có thể có trong hoạt động, chức năng hoặc việc sử dụng Công nghệ Casambi (“Phản hồi”). Bất kỳ Phản hồi nào của Người dùng sẽ được coi là thông tin không bí mật và Người dùng sẽ cấp cho Casambi quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, có hiệu lực trên toàn cầu, vĩnh viễn, không thể thu hồi và miễn phí bản quyền để sử dụng, tiết lộ, sao chép, công bố, cấp phép, sửa đổi, cấp phép bổ sung hoặc phân phối và khai thác bất kỳ Phản hồi nào được cung cấp.

Trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu bồi thường cho quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật hiện hành, chúng tôi, chứ không phải Apple, sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc điều tra, bào chữa, giải quyết và hủy bỏ bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng Casambi iOS hoặc việc bạn sử dụng nó vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba.

8. Bảo hành và Yêu cầu bồi thường

Trừ khi được quy định cụ thể trong Thỏa thuận này, Ứng dụng Casambi được cung cấp “nguyên trạng” và với các tính năng và chức năng sẵn có tại mọi thời điểm mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo hành về khả năng tiêu thụ và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Trong phạm vi bất kỳ bảo hành nào tồn tại theo pháp luật vốn không thể được từ chối, chúng tôi, chứ không phải Apple hay Google, sẽ chịu mọi trách nhiệm về bảo hành đó.

Chúng tôi, chứ không phải Apple, sẽ chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng Casambi iOS hoặc việc Người dùng sở hữu và/hoặc sử dụng Ứng dụng Casambi iOS, bao gồm, nhưng không giới hạn: (i) các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng Casambi iOS không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) các khiếu nại phát sinh dựa trên luật bảo vệ người tiêu dùng, quyền riêng tư hoặc những điều luật tương tự. Thỏa thuận này không giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với Người dùng ngoài những điều được pháp luật hiện hành cho phép.

Người dùng cam đoan và bảo đảm rằng (i) anh/cô ấy không sống ở một quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) anh/cô ấy không có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm đoán hoặc hạn chế nào của Chính phủ Hoa Kỳ.

9. Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

Chúng tôi cố gắng duy trì và vận hành Ứng dụng Casambi nhưng xin lưu ý rằng Ứng dụng Casambi có thể tạm thời bị gián đoạn hoặc ngừng hoạt động vĩnh viễn bất cứ lúc nào và có thể có những điểm sai sót cũng như thiếu chính xác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra bởi sự gián đoạn, tạm ngừng, sai sót hay thiếu chính xác như vậy hoặc bởi bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng Casambi nào của bạn.

Phần này không giới hạn trách nhiệm pháp lý của Casambi đối với những khiếm khuyết hoặc sự chậm trễ trong Ứng dụng Casambi trong phạm vi Người dùng của chúng tôi hoặc các biện pháp khắc phục theo luật định của bạn dựa trên bất kỳ luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc hiện hành nào.

10. Thời hạn và Chấm dứt Thỏa thuận

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực và ràng buộc miễn là Người dùng đang sử dụng Ứng dụng Casambi. Bạn có thể ngừng sử dụng Ứng dụng Casambi tại bất kỳ thời điểm nào nếu thuận tiện, khi đó Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Mọi điều khoản được định trước là vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn sẽ giữ nguyên hiệu lực của chúng.

11. Điều khoản khác

Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này bằng cách công bố Thỏa thuận đã sửa đổi trên trang web của chúng tôi và/hoặc Ứng dụng Casambi và bằng cách thông báo cho Người dùng trên trang web và/hoặc trên Ứng dụng Casambi rằng Thỏa thuận này đã được sửa đổi.

Thỏa thuận sửa đổi sẽ bắt đầu hiệu lực trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi được công bố.

Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng dụng Casambi sau khi các sửa đổi đã được công bố, bạn chấp nhận các điều khoản mới của Thỏa thuận này.

Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chuyển giao và chuyển nhượng Thỏa thuận này và các quyền của chúng tôi theo đây (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và giấy phép) cho các chi nhánh hoặc như một phần của việc bán hay chuyển giao doanh nghiệp của chúng tôi hoặc việc mua lại công ty khác.

12. Pháp luật hiện hành và Giải quyết Tranh chấp

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Phần Lan, bất kể việc lựa chọn các quy định pháp luật có trong Thỏa thuận.

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này trước tiên sẽ phải được hòa giải với thái độ thiện chí giữa Người dùng và Casambi. Trong trường hợp không đạt được hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Tòa án Quận Espoo dưới hình thức xét xử sơ thẩm. Với tư cách là người tiêu dùng cư trú tại Liên minh Châu Âu, bạn cũng có thể chuyển tranh chấp đến dịch vụ giải quyết tranh chấp trực tuyến do Ủy ban Châu Âu cung cấp (vui lòng xem tại http://ec.europa.eu/odr). Người tiêu dùng Phần Lan có thể bắt đầu các thủ tục tố tụng tại tòa án nơi họ cư trú hoặc chuyển tranh chấp lên Ban xử lý Tranh chấp Tiêu dùng Phần Lan (vui lòng xem kuluttajariita.fi). Trước khi chuyển tranh chấp đến Ban xử lý Tranh chấp Tiêu dùng Phần Lan, người tiêu dùng Phần Lan phải liên hệ với Dịch vụ Tư vấn dành cho Người tiêu dùng do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Phần Lan cung cấp (vui lòng xem tại www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).