UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

1. Zakres Umowy

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) zawiera warunki i postanowienia między firmą Casambi Technologies Oy, posiadającą osobowość prawną i działającą w ramach przepisów prawa obowiązujących w Finlandii, z zarejestrowanym biurem w Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finlandia (identyfikator firmy: 2418753-5, „Casambi” lub „my”), a użytkownikiem końcowym („Użytkownik” lub „Ty”) dotyczące Twojego dostępu do Aplikacji Casambi i korzystania z niej (w sposób zdefiniowany poniżej) udostępnianej przez firmę Casambi i dostępnej dla mobilnych systemów operacyjnych iOS oraz Android w sklepach App Store i Google Play.

Akceptując niniejszą Umowę w ramach procedury rejestracyjnej w Aplikacji Casambi lub instalując wszelkie części Aplikacji Casambi albo używając ich, akceptujesz wszystkie warunki i postanowienia niniejszej Umowy opublikowane w witrynie internetowej firmy Casambi oraz w Aplikacji Casambi i zgadzasz się przestrzegać niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa dotyczy każdego użytkowania Aplikacji Casambi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i postanowienia w niej zawarte, nie możesz uzyskiwać dostępu do Aplikacji Casambi ani/lub jej instalować.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa jest zawarta wyłącznie między firmą Casambi a Użytkownikiem, a nie z firmą Apple Inc. ani jej podmiotami stowarzyszonymi (nazywanymi łącznie „Apple”), oraz że na firmie Casambi, a nie na firmie Apple, spoczywa wyłączna odpowiedzialność za Aplikację Casambi dla systemu iOS oraz jej zawartość, jak postanowiono w niniejszej Umowie. Użytkownik zgadza się, że firma Apple jest beneficjentem będącym osobą trzecią niniejszej Umowy i że po zaakceptowaniu Umowy przez Użytkownika firma Apple będzie mieć prawo (i będzie uznawana za taką, która przyjęła to prawo) do egzekwowania Umowy względem Użytkownika jako jej beneficjent będący osobą trzecią.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Google Ireland Limited ani jej podmioty stowarzyszone (nazywane łącznie „Google”) nie będą odpowiedzialne za egzekwowanie niniejszej Umowy ani nie będą z jej tytułu do niczego zobowiązane.

2. Definicje

Aplikacja Casambi” oznacza dowolną prawnie zastrzeżoną aplikację mobilną udostępnianą przez firmę Casambi w związku z niniejszą Umową do pobrania i zainstalowania w Internecie lub w sklepach z aplikacjami, takimi jak App Store i Google Play, w celu zarządzania i sterowania oprawami z obsługą Casambi.

Technologia Casambi” oznacza Aplikację Casambi, Usługi i inne składniki oraz środowisko techniczne, które kształtują pełne prawnie zastrzeżone rozwiązanie techniczne firmy Casambi, w tym między innymi usługi aplikacji, usługi oparte na chmurze, rozwiązania IoT firmy Casambi i wszelkie ich części oraz składniki.

Usługi” oznaczają usługi udostępniane przez firmę Casambi Użytkownikowi w Aplikacji Casambi, w tym między innymi funkcję sterowania umożliwiającą Użytkownikowi konserwowanie opraw z obsługą Casambi oraz sterowanie nimi. O ile nie postanowiono inaczej, Usługi i Aplikacja Casambi są zbiorczo określane w niniejszym dokumencie jako „Aplikacja Casambi”.

Zawartość Użytkownika” oznacza wszelkie materiały, informacje, dane lub zawartość wygenerowane przez Użytkownika i używane przez Aplikację Casambi lub zaimportowane do niej.

3. Postanowienia licencyjne i używanie Aplikacji Casambi

Instalacja i używanie Aplikacji Casambi nie wymaga rejestracji ani tworzenia konta użytkownika. Jednak konserwacja opraw z obsługą Casambi oraz sterowanie nimi za pomocą Aplikacji Casambi, jak również niektóre inne Usługi, mogą wymagać rejestracji i utworzenia konta użytkownika. Twoje konto użytkownika ma charakter osobisty i nie możesz zezwalać osobom trzecim na uzyskiwanie do niego dostępu ani na korzystanie z niego. Pamiętaj, że na Tobie spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usług świadczonych w Aplikacji Casambi w ramach Twojego konta użytkownika.

Firma Casambi nie będzie pod żadnym pozorem ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem bądź nieupoważnione korzystanie z Twojego konta użytkownika. Aplikacja Casambi nie powinna być pobierana, a konto Użytkownika nie powinno być tworzone przez Użytkowników w wieku poniżej 16 lat.

Firma Casambi zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika Usług w dowolnym momencie, w tym między innymi w sytuacjach, gdy uzna, że niniejsza Umowa została naruszona, dodano wprowadzającą w błąd, niedokładną, nieodpowiednią, nieuprawnioną lub nielegalną zawartość do Usługi lub wyrządzono szkodę nam bądź innym Użytkownikom Usług.

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy firma Casambi udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej, odwoływalnej i niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na korzystanie od czasu do czasu z Aplikacji Casambi w formie oferowanej Użytkownikowi przez firmę Casambi do zastosowań osobistych i niekomercyjnych wyszczególnionych w niniejszym dokumencie.

Pomimo powyższego Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości, że licencja udzielona Użytkownikowi na Aplikację Casambi dla systemu iOS pobraną ze sklepu Apple App Store jest dodatkowo ograniczona do nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji Casambi dla systemu iOS we wszelkich produktach posiadanych lub kontrolowanych przez Użytkownika w sposób dozwolony przez Reguły Użytkowania przedstawione w Warunkach Użytkowania sklepu App Store oraz niniejszej Umowie.

Na Użytkowniku będzie spoczywać wyłączna odpowiedzialność za uzyskanie sprzętu, połączeń i oprogramowania niezbędnych do używania Aplikacji Casambi, jak również za wszelkie związane z tym koszty.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponieważ pobieranie i korzystanie z Aplikacji Casambi jest bezpłatne, firma Casambi nie zapewnia żadnej konserwacji ani pomocy technicznej dla Aplikacji Casambi przez czas obowiązywania niniejszej Umowy. Jeśli będzie wymagana jakakolwiek konserwacja lub pomoc techniczna w ramach obowiązujących przepisów prawa, firma Casambi, a nie firma Apple ani firma Google, będzie zobowiązana do zapewnienia wszelkiej takiej konserwacji lub pomocy technicznej dla Aplikacji Casambi dla systemu iOS i/lub Aplikacji Casambi dla systemu Android.

Firma Casambi stale rozwija Aplikację Casambi i może zmieniać lub usuwać różne części Aplikacji Casambi, w tym jej funkcje i funkcjonalności, częściowo lub w całości. Możemy wprowadzać modyfikacje lub zmiany w Aplikacji Casambi w dowolnym momencie według własnego uznania i bez powiadamiania Ciebie o tym pod warunkiem, że takie zmiany nie ograniczają znacząco funkcji Aplikacji Casambi. Jeśli wprowadzimy zmiany, które znacząco ograniczają funkcje Aplikacji Casambi, powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem. Masz prawo do zakończenia korzystania z Aplikacji Casambi w dowolnym momencie.

4. Ograniczenia dotyczące użytkowania

Aplikacji Casambi możesz używać wyłącznie ściśle w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy i tylko do określonych w niej celów. Podczas korzystania z Aplikacji Casambi musisz także przestrzegać obowiązujących postanowień i warunków osób trzecich, o ile takie istnieją.

O ile nie zezwolono na to w inny sposób w niniejszej Umowie, nie możesz (ani nie możesz zezwalać na to żadnej osobie trzeciej):

 1. obchodzić ani usiłować obejść jakichkolwiek funkcji kontroli użytkowania lub zapobiegania kopiowaniu Technologii Casambi;
 2. sondować, skanować ani testować luk w zabezpieczeniach Technologii Casambi;
 3. używać Aplikacji Casambi ani zawartości dostępnej za pośrednictwem Technologii Casambi w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć Technologię Casambi;
 4. używać jakiegokolwiek wyszukiwania danych, robotów, wydobywania bądź podobnych metod zbierania lub wyodrębniania danych;
 5. używać botów ani innych zautomatyzowanych metod do korzystania z Technologii Casambi;
 6. używać, kopiować, sprzedawać, wynajmować, przenosić, licencjonować ani w żaden inny sposób udostępniać nikomu Technologii Casambi i/lub zawartości udostępnionej przez nikogo innego poza Tobą za pośrednictwem Technologii Casambi z wyjątkami określonymi w niniejszym dokumencie;
 7. przeszkadzać w stosowaniu i korzystaniu z Technologii Casambi przez innych Użytkowników;
 8. odtwarzać, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać ani w żaden inny sposób próbować pozyskać kod źródłowy Technologii Casambi ani żadnej innej powiązanej technologii bądź jakiejkolwiek ich części;
 9. używać Technologii Casambi do przesyłania jakichkolwiek nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, listów łańcuszkowych, konkursów, schematów będących piramidami ani żadnej innej formy zdobywania zamówień bądź masowego wysyłania wiadomości;
 10. uzyskiwać dostępu do Usług w sposób inny niż poprzez interfejsy jawnie udostępnione przez Aplikację Casambi;
 11. używać Technologii Casambi z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
 12. używać Technologii Casambi na sposoby naruszające prawa własności intelektualnej, sekrety handlowe lub prywatność osób trzecich, tak jak przez opublikowanie informacji prywatnych osoby trzeciej, w tym jej danych osobowych, w Aplikacji Casambi;
 13. używać Technologii Casambi do nieautoryzowanych, niewłaściwych lub nieetycznych celów bądź działań;

lub

14. używać Technologii Casambi do przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających oprogramowanie reklamowe, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegujące, wirusy oprogramowania, robaki ani jakikolwiek inny kod komputerowy przeznaczony do przeszkadzania, niszczenia bądź ograniczania funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

5. Dane i Zawartość Użytkownika

Użytkownik może generować Zawartość Użytkownika w związku z korzystaniem od czasu do czasu z Aplikacji Casambi. Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za Zawartość Użytkownika, którą przesyła do Aplikacji Casambi, w tym między innymi za uzyskanie wszystkich niezbędnych praw do dodawania takiej zawartości do Aplikacji Casambi w celu używania zgodnie z niniejszą Umową. Użytkownik zapewni, że przesłana przez niego Zawartość Użytkownika nie ogranicza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa. Nie dodawaj do Aplikacji Casambi żadnej nielegalnej, obraźliwej, grożącej, oszczerczej, zniesławiającej ani w żaden inny sposób niewłaściwej Zawartości Użytkownika.

Firma Casambi nie sprawdza ani nie monitoruje żadnej Zawartości Użytkownika i firma Casambi nie będzie ponosić odpowiedzialności za zachowywanie jakiejkolwiek Zawartości Użytkownika, która została przesłana przez Użytkowników do Aplikacji Casambi.

Niniejszym Użytkownik udziela firmie Casambi nieodwołalnego, ciągłego, obowiązującego na całym świecie, niewyłącznego, nieodpłatnego, przenaszalnego i podlegającego dalszemu licencjonowaniu prawa do używania i przechowywania Zawartości Użytkownika przesłanej przez niego w dowolnej formie oraz w celu świadczenia Usług i wszelkich innych usług firmy Casambi bez jakichkolwiek rekompensat ani odwołania względem niego.

W przypadku gdy nie jest to wyraźnie zabronione przez prawo, niniejszym zrzekasz się wszelkich praw moralnych w przesłanej przez Ciebie Zawartości Użytkownika w odniesieniu do używania przez firmę Casambi takiej Zawartości Użytkownika w związku z Aplikacją Casambi w ramach obowiązującego prawa. To udzielenie licencji firmie Casambi oraz dalsze zrzeczenie się wszelkich mających zastosowanie praw moralnych obowiązuje mimo wszelkich wypowiedzeń niniejszej Umowy. Mamy prawo do usunięcia dowolnej Zawartości Użytkownika w dowolnym momencie.

Możemy gromadzić i przetwarzać dane, w tym dane osobowe, w związku z Twoją rejestracją i używaniem Aplikacji Casambi, takie jak szczegóły dotyczące kontaktu i dane identyfikacyjne. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszą obowiązującą w danym czasie Polityką Prywatności dostępną w naszej witrynie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że zbieranie oraz generowanie anonimowych i statystycznych danych w związku z używaniem Aplikacji Casambi, Usług i wszelkich innych towarów i/lub usług stanowiących część Technologii Casambi ma istotne znaczenie dla firmy Casambi w celu opracowywania Aplikacji Casambi oraz Technologii Casambi, jak również w celach naszej działalności biznesowej. Firma Casambi ma prawo do zbierania i generowania takich anonimowych danych i statystyk na podstawie danych dotyczących Twojej rejestracji i używania Aplikacji Casambi, Usług oraz wszelkich innych towarów i/lub usług stanowiących część Technologii Casambi. Prawa własności intelektualnej oraz prawo do takich zebranych i/lub wygenerowanych danych będzie należeć wyłącznie do firmy Casambi.

6. Zawartość i usługi osób trzecich

Aplikacja Casambi może zawierać linki do usług świadczonych przez osoby trzecie, a określone funkcje i zawartość w Aplikacji Casambi mogą być udostępniane przez osoby trzecie.

Niniejsza umowa obejmuje wyłącznie Aplikację Casambi oraz korzystanie z niej, a wszelkie połączone usługi, funkcje i zawartość osób trzecich są świadczone przez odpowiednie osoby trzecie i podlegają ich warunkom świadczenia usług bądź innym umowom albo licencjom.

Bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań do rekompensaty za naruszenia prawa własności intelektualnej w ramach obowiązujących przepisów prawa zgodnie z Sekcją 7 poniżej firma Casambi nie ma żadnych zobowiązań dotyczących używania takich zawartości i usług osób trzecich niezależnie od tego, czy odwołuje się do nich Aplikacja Casambi, czy też są one w niej dostępne.

7. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do własności intelektualnej, między innymi wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów użytkowych, patenty, prawa ochrony bazy danych, tajemnice handlowe, nazwy handlowe, prawa własności, tytuły, kody komputerowe, efekty audiowizualne, grafiki, efekty dźwiękowe, prace muzyczne, zarówno zarejestrowane, jak i nie, oraz wszelkie zastosowania, modyfikacje i prace pochodne na ich podstawie lub związane z Technologią Casambi i danymi generowanymi przez Aplikację Casambi lub Technologię Casambi albo korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Casambi lub Technologii Casambi oraz wszelkie części i kopie niniejszych przysługują wyłącznie firmie Casambi oraz stanowią jedyną i wyłączną własność jej i/lub jej licencjodawców.

Z wyjątkiem wyraźnych postanowień niniejszej Umowy ta Umowa nie udziela Użytkownikowi żadnych praw do własności intelektualnej w Technologii Casambi, a wszelkie prawa nie udzielone jawnie w ramach niniejszej Umowy są zastrzeżone przez firmę Casambi i/lub jej licencjodawców w zależności od przypadku.

Użytkownik może, ale nie jest do tego zobowiązany, przesyłać sugestie, opinie i inne informacje do firmy Casambi dotyczące możliwych ulepszeń w działaniu, funkcjonalności lub używaniu Technologii Casambi („Opinia”). Każda Opinia przesłana przez Użytkownika będzie uznawana za informacje niepoufne, a Użytkownik udzieli firmie Casambi niewyłącznej, nieprzenaszalnej, obowiązującej na całym świecie, ciągłej, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji na używanie, ujawnianie, kopiowanie, publikowanie, licencjonowanie, modyfikowanie, dalsze licencjonowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób i eksploatowanie wszelkich przesłanych Opinii.

W zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani przez odnośne przepisy prawne do zapewniania odszkodowania za prawa własności intelektualnej, my, a nie firma Apple, będziemy wyłącznie odpowiedzialni za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu tego, że Aplikacja Casambi dla systemu iOS lub Twoje korzystanie z niej narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich.

8. Gwarancja i roszczenia

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w ramach niniejszej Umowy Aplikacja Casambi jest udostępniana „w stanie takim, w jakim się znajduje” z funkcjami i funkcjonalnościami dostępnymi w dowolnym momencie bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej ani dorozumianej, w tym również gwarancji przydatności handlowej bądź przydatności do określonego celu.

W zakresie wszelkich gwarancji istniejących w ramach przepisów prawa, których nie można odrzucić, my, a nie firma Apple ani Google, ponosimy wyłączną odpowiedzialność za taką gwarancję.

My, a nie firma Apple, ponosimy odpowiedzialność za rozpatrywanie wszelkich roszczeń Użytkownika lub osób trzecich dotyczących Aplikacji Casambi dla systemu iOS lub posiadania przez Użytkownika i/lub korzystania z Aplikacji Casambi dla systemu iOS, w tym między innymi: (i) roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez produkt niezabezpieczony; (ii) wszelkie roszczenia z tytułu niespełnienia jakichkolwiek wymagań prawnych lub regulacyjnych przez Aplikację Casambi dla systemu iOS oraz (iii) roszczenia wynikające z ochrony praw konsumenta, prywatności lub podobnych aktów prawa. Niniejsza Umowa nie ogranicza naszej odpowiedzialności względem Użytkownika poza to, co jest dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, na który rząd Stanów Zjednoczonych nałożył embargo lub został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm” oraz że (ii) nie figuruje na żadnym z wykazów rządu Stanów Zjednoczonych obejmujących podmioty uznane za niepożądane.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Dążymy do zapewnienia ciągłego działania Aplikacji Casambi, ale pragniemy zwrócić uwagę, że Aplikacja Casambi może w dowolnym momencie zostać tymczasowo wstrzymana lub trwale wycofana oraz może zawierać błędy i nieścisłości.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane takimi przerwami, zawieszeniami, błędami lub nieścisłościami ani jakimkolwiek używaniem Aplikacji Casambi przez Ciebie.

Ta sekcja nie ogranicza prawnej odpowiedzialności firmy Casambi za defekty lub opóźnienia w Aplikacji Casambi względem naszych Użytkowników konsumenckich ani Twoich prawnych środków zaradczych w ramach dowolnych obowiązujących praw ochrony konsumenta.

10. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Niniejsza Umowa będzie obowiązująca i wiążąca przez cały czas korzystania z Aplikacji Casambi przez Użytkownika. Możesz przestać korzystać z Aplikacji Casambi w dowolnym dogodnym dla siebie momencie, a wówczas niniejsza Umowa zostanie natychmiast zakończona.

Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które mają przetrwać zakończenie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy, będą nadal obowiązywać.

11. Inne

Mamy prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie, publikując zmienioną Umowę w naszej witrynie i/lub w Aplikacji Casambi oraz informując Użytkowników w witrynie i/lub w Aplikacji Casambi o fakcie wprowadzenia zmian w niniejszej Umowie.

Zmieniona Umowa zacznie obowiązywać w ciągu trzydziestu (30) dni od jej opublikowania.

Kontynuując korzystanie z Aplikacji Casambi po opublikowaniu zmian, akceptujesz nowe postanowienia niniejszej Umowy.

Nie możesz przenieść ani przypisać niniejszej Umowy. Możemy jednak przenosić i przypisywać niniejszą Umowę oraz nasze prawa w jej ramach (w tym prawa własności intelektualnej oraz licencje) do naszych podmiotów stowarzyszonych lub w ramach sprzedaży bądź transferu naszej firmy lub innego przejęcia korporacyjnego.

12. Obowiązujące prawo i rozwiązywanie sporów

Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Finlandii z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych.

Wszelkie spory wynikłe z Umowy lub z nią związane będą podlegać negocjacjom polubownym między Użytkownikiem a firmą Casambi. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie polubowne, spór będzie rozstrzygany przez Sąd Okręgowy Espoo jako pierwszą instancję. Jako konsument mieszkający na terenie Unii Europejskiej, możesz także skierować spór do rozstrzygnięcia online świadczonego przez Komisję Europejską (zobacz http://ec.europa.eu/odr). Konsumenci fińscy mogą zainicjować postępowanie w sądzie pochodzenia lub skierować spór do Fińskiej Rady ds. Sporów Konsumenckich (zobacz kuluttajariita.fi). Przed skierowaniem sporu do Fińskiej Rady ds. Sporów Konsumenckich konsumenci fińscy muszą skontaktować się z Usługami Doradczymi dla Konsumentów świadczonymi przez Fiński Urząd ds. Konkurencji i Konsumenta (zobacz www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).