ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI CASAMBI 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje zpracovávané společností Casambi Technologies Oy (dále jen „Casambi“ nebo „my“ v příslušných tvarech), které se týkají uživatelů (dále jen („Uživatelé“ nebo „vy“ v příslušných tvarech) webu Casambi a online aplikací Casambi používaných k ovládání svítidel s podporou Casambi (web a aplikace dále společně jen „Služba“). Mezi takové Uživatele patří koncoví uživatelé aplikací, návštěvníci webových stránek a osoby, které používají Službu jménem našich obchodních partnerů nebo zákaznických organizací. 

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout uživatelům informace o zpracování jejich osobních údajů v souladu s informačními povinnostmi stanovenými v článcích 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nezabývají postupy třetích stran v oblasti ochrany soukromí a zpracování údajů a my za ně neneseme odpovědnost. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být v případě potřeby aktualizovány, aby odrážely změny v postupech zpracování údajů nebo jiné změny. Aktuální verzi najdete na našich webových stránkách www.casambi.com. Nebudeme provádět podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů ani omezovat práva uživatelů podle těchto Zásad ochrany osobních údajů, aniž bychom na to upozornili. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Název: Casambi Technologies Oy 
ID firmy: 2418753-5 
Korespondenční adresa: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland  
Kontakt: info@casambi.com 
Web: Casambi.com 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A ZDROJE ÚDAJŮ 

Shromažďujeme tři typy informací o uživatelích: (i) údaje o zákaznickém účtu; (ii) údaje o obchodních zástupcích a (ii) analytické údaje. 

Údaje o účtu jsou získávány přímo od uživatelů v souvislosti s používáním služby. Údaje o zákaznickém účtu nám může poskytnout také společnost nebo organizace, jejímž jménem Služby používáte. 

Analytické údaje se shromažďují automaticky při používání služby. I když analytické údaje běžně nepoužíváme k identifikaci osob, někdy z nich lze rozpoznat jednotlivce, a to buď samostatně, nebo v kombinaci či spojení s údaji o účtu. V takových situacích se analytické údaje rovněž považují za osobní údaje podle platných zákonů a my budeme s kombinovanými údaji zacházet jako s osobními údaji a zpracovávat je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. 

Společnost Casambi může zpracovávat následující kategorie údajů: 

Údaje o zákaznickém účtu: 

Analytické údaje

Údaje o obchodních zástupcích: 

SOUBORY COOKIE A ANALYTICKÉ NÁSTROJE 

Ke shromažďování a ukládání analytických údajů a dalších informací, když uživatelé navštíví naši službu, používáme různé technologie, včetně souborů cookie.  

Soubory cookie jsou malé textové soubory odesílané a ukládané do vašeho zařízení, které nám umožňují identifikovat návštěvníky našich webových stránek a usnadnit používání našich služeb a vytvářet souhrnné informace o našich návštěvnících. To nám pomáhá zlepšovat naše služby a poskytovat lepší služby našim uživatelům. Soubory cookie nepoškodí vaše zařízení ani soubory. Soubory cookie používáme k přizpůsobení našich služeb a poskytovaných informací v souladu s individuálními zájmy našich uživatelů. 

Uživatelé mohou nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby upozorňoval na odesílání souborů cookie. Například následující odkazy poskytují informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookie v některých oblíbených prohlížečích: 

Vezměte prosím na vědomí, že některé části naší služby nemusí fungovat správně, pokud je používání souborů cookie odmítnuto. 

Používáme také službu Google Analytics k sestavování analytických údajů a zpráv o využívání stránek návštěvníky. Přehled služby Google Analytics naleznete na stránce Google Analytics. Službu Google Analytics je možné odhlásit pomocí následujícího doplňkového nástroje prohlížeče: Doplněk pro odhlášení ze služby Google Analytics. 

ÚČELY A LEGITIMNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ 

Účely zpracování 

Poskytování našich služeb a plnění našich smluvních povinností (právní důvod: plnění smlouvy a oprávněný zájem). 

Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli nabízet služby našim uživatelům a provozovat a udržovat náš předmět podnikání. Osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem plnění našich smluvních závazků vůči uživateli nebo organizaci, kterou uživatel zastupuje. Údaje můžeme použít například k nabídce základních funkcí služby a k zajištění přístupu ke službě. 

Pro naše zákonné povinnosti (právní důvod: splnění zákonné povinnosti). 

Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli spravovat a plnit naše povinnosti vyplývající ze zákona. Patří sem údaje zpracovávané za účelem plnění našich účetních povinností a poskytování informací příslušným orgánům. 

Vyřizování reklamací a právní procesy (právní důvod: oprávněný zájem) 

Osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s vyřizováním pohledávek, vymáháním dluhů a právními procesy. Údaje můžeme zpracovávat také za účelem prevence podvodů, zneužití našich služeb a zabezpečení dat, systému a sítě. 

Pro komunikaci a marketing (právní důvod: oprávněný zájem) 

Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem kontaktování uživatelů ohledně naší služby a informování uživatelů o změnách v naší službě. Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem marketingu naší služby, například formou zasílání newsletterů. 

Pro zlepšování kvality a analýzu trendů (právní důvod: oprávněný zájem) 

Informace o používání služby můžeme zpracovávat za účelem zlepšení kvality našich služeb, například analýzou trendů v používání naší služby. Pokud to bude možné, budeme k tomu používat pouze souhrnné údaje, které neumožňují identifikaci osoby. 

Legitimní důvody pro zpracování 

Osobní údaje uživatelů zpracováváme především na smluvním základě. V případě uživatelů, kteří zastupují naše zákaznické nebo partnerské organizace, jsou osobní údaje zpracovávány především na základě našeho oprávněného zájmu při plnění našich smluvních závazků vůči organizacím, které zastupují. 

Osobní údaje můžeme zpracovávat také na základě našich oprávněných zájmů, například v souvislosti s analýzou a marketingem. Při rozhodování o použití vašich údajů na základě našich oprávněných zájmů zvažujeme naše vlastní zájmy a vaše právo na soukromí. 

V některých případech mohou být uživatelé požádáni o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je právním důvodem pro takové zpracování váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. 

MEZINÁRODNÍ PŘEVODY 

Společnost Casambi ukládá osobní údaje uživatelů především v Evropském hospodářském prostoru. Poskytovatele služeb však máme v několika zeměpisných lokalitách. Proto můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb předávat osobní údaje nebo k nim přistupovat v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor nebo mimo bydliště uživatele. 

Podnikneme kroky k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů uživatelů v jurisdikcích, ve kterých jsou zpracovávány. Přenos osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor dostatečně chráníme prostřednictvím řady dohod s našimi poskytovateli služeb založených na standardních smluvních doložkách nebo jiných podobných ujednáních. 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje nesdílíme s třetími stranami mimo organizaci Casambi, pokud nenastane některá z následujících okolností: 

Je to nezbytné pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

V rozsahu, v jakém třetí strany potřebují přístup k osobním údajům pro poskytování služby, společnost Casambi přijala vhodná smluvní a organizační opatření, aby zajistila, že osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. 

Právní důvody 

Osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami mimo organizaci Casambi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k osobním údajům a jejich použití je přiměřeně nezbytné pro následující účely: (i) splnění platných zákonů, nařízení a/nebo soudních příkazů; (ii) odhalení, prevence nebo jiné řešení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů; a/nebo (iii) 

ochrana zájmů, majetku nebo bezpečnosti společnosti Casambi, našich uživatelů nebo veřejnosti v souladu se zákonem. Pokud to bude možné, budeme uživatele o takovém přenosu a zpracování informovat. 

Autorizovaným poskytovatelům služeb 

Osobní údaje můžeme poskytnout autorizovaným poskytovatelům služeb, kteří pro nás vykonávají služby (včetně ukládání dat, prodeje, marketingu a podpory). Naše smlouvy s poskytovateli služeb obsahují závazky, že poskytovatelé služeb souhlasí s tím, že omezí používání osobních údajů a budou dodržovat standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení, které jsou přinejmenším stejně přísné jako podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

Ostatní legitimní důvody 

Pokud se společnost Casambi účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, můžeme předat osobní údaje zúčastněné třetí straně. I nadále však budeme dbát na důvěrnost všech osobních údajů. Pokud dojde k přenosu osobních údajů nebo pokud se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, oznámíme to všem dotčeným uživatelům, jakmile to bude přiměřeně možné. 

S výslovným souhlasem 

Osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami mimo organizaci Casambi z jiných než výše uvedených důvodů, pokud k tomu máme výslovný souhlas uživatele. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. 

Anonymní a agregované údaje 

Upozorňujeme, že výše uvedené zásady týkající se zveřejňování údajů se vztahují na osobní údaje. Souhrnné údaje můžeme poskytnout třetím stranám, ale pouze v rozsahu, v jakém jsou tyto souhrnné údaje v anonymním formátu a neobsahují žádné osobní údaje. 

OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ 

Společnost Casambi neukládá osobní údaje déle, než je zákonem povoleno a nezbytné pro účely poskytování služby nebo jejích příslušných částí. Doba uložení závisí na povaze informací a účelu zpracování. Maximální doba se proto může lišit v závislosti na použití. 

Analytické údaje týkající se služby nebudeme uchovávat déle, než je přiměřeně nutné. 

PRÁVA UŽIVATELŮ 

Právo na přístup 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme. Můžete nás kontaktovat a my vám sdělíme, jaké osobní údaje jsme shromáždili a jaké osobní údaje o vás zpracováváme. 

Právo na odvolání souhlasu 

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, který jste nám udělili, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu může vést k omezení možnosti využívat naše služby. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. 

Právo na nápravu 

Máte právo na opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsme o vás uložili, a to tak, že nás kontaktujete. 

Právo na vymazání 

Můžete nás také požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich systémů. Takové žádosti vyhovíme, pokud nemáme oprávněný důvod údaje nevymazat. 

Právo vznést námitku 

Máte právo vznést námitku proti určitému použití vašich osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány pro jiné účely, než je nezbytné pro poskytování služeb nebo pro splnění právní povinnosti. Pokud vznesete námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů, může to vést k omezení možnosti využívat naše služby. 

Právo na omezení zpracování 

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování osobních údajů, například když probíhají vaše žádosti o vymazání, opravu nebo vznesení námitky a/nebo když nemáme oprávněné důvody pro zpracování vašich údajů. To však může vést ke snížení počtu možností využití naší služby. 

Právo na přenosnost údajů 

Máte právo získat od nás své osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu a nezávisle předat tyto údaje třetí straně. 

Jak práva používat 

Výše uvedená práva lze uplatnit zasláním dopisu nebo e-mailu na výše uvedené adresy. Můžeme požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. 

Vyhrazujeme si právo odmítnout žádosti, které se bezdůvodně opakují, jsou nadměrné nebo zjevně neopodstatněné. 

PŘÍMÝ MARKETING 

Bez ohledu na předem udělený souhlas pro účely přímého marketingu máte právo nám zakázat používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování pro účely přímého marketingu, a to tak, že nás budete kontaktovat na výše uvedených adresách nebo využijete možnost odhlášení z odběru nabízené v souvislosti s jakýmikoliv zprávami přímého marketingu. 

ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ 

K ochraně osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, používáme administrativní, organizační, technická a fyzická ochranná opatření. Naše bezpečnostní kontroly jsou navrženy tak, aby udržovaly odpovídající úroveň důvěrnosti, integrity, dostupnosti, odolnosti a možnosti obnovy dat. Pravidelně testujeme naše systémy a další majetek z hlediska problémů se zabezpečením. 

Pokud navzdory bezpečnostním opatřením dojde k narušení bezpečnosti, které by mohlo mít negativní dopad na vaše soukromí, budeme vás a další dotčené strany, jakož i příslušné orgány, pokud to vyžadují platné zákony o ochraně údajů, o tomto narušení co nejdříve informovat. 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI 

Pokud se domníváte, že naše zpracování osobních údajů není v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u místního dohledového úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Ve Finsku je místním dohledovým úřadem ombudsman pro ochranu údajů (www.tietosuoja.fi).